JHVH – ZHRNUTIE

ZHRNUTIE


Elohím je plurál a prekladá sa ako Boh, bohovia
El je skrátená forma Elohím
Jahve je vokalizovaná podoba Božieho mena
Jehova je vokalizovaná podoba Božieho mena
Jehošua je vokalizovaný tvar Mesiášovho mena
Jehovah je návrh slovenského tvaru Božieho mena

Elohím = Boh
JeHoVaH = Božie meno
Adonaj = Pán

Úžasná sloboda je v tom,

že Boh dáva každému človekovi možnosť rozhodnúť sa:

Komu sa Božie meno bridí,

ten ho samozrejme nosiť nebude.

JOZUOVE ROZHODNUTIE

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť JeHoVaHovi,

vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť,

či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia,ktorí boli za riekou,

a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate,

ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi.

(Joz 24:15)

MOJE ROZHODNUTIE

Potrebujeme pravdivý preklad Božieho slova.

Ak to nemá kto urobiť,

prosím ťa, Pán Boh JeHoVaH,

použi mňa!

…ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi!

TVOJE ROZHODNUTIE

?

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

Ten, komu je OTCOM Boh JeHoVaH,

ten sa musí postaviť k jeho menu zodpovedne,

lebo raz to meno bude nosiť.

Syn ctí otca a sluha svojho pána;

ale jestli som ja otec, kde je moja česť?

A jestli som pánom, kde moja bázeň?

hovorí JeHoVaH Zástupov,

vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom

a hovoríte:

V čom opovrhujeme tvojím menom?

(Mal 1:6)

Lebo všetky národy

budú chodiť každý v mene svojho boha,

ale my budeme chodiť

v mene JeHoVaHa,

svojho Boha,

na veky vekov.

(Mich 4:5)

POUŽITÉ KONVENCIE

Citáty z Biblie - sú písané týmto šikmým typom písma - majú doplnky prekladateľa písané týmto typom písma - majú úpravy autora tejto knihy [v hranatej zátvorke] - upozorňujú na určité slová tučným typom písma - majú začiatok verša značený číslom v tvare horného 2 indexu - sú označené identifikátorom typu (Ef 5:6) Identifikátor má v zátvorke nasledovné časti: Skratka názvu knihy je na začiatku – Ef = List Efezským Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou Číslo verša je umiestnené za dvojbodkou Čísla veršov môžu mať nasledovné tvary:

(Ef 5:6-8) – šiesty až ôsmy verš
(Ef 5:6,8) – šiesty a ôsmy verš

(Ef 5:6,8-9) – šiesty a k tomu ôsmy až deviaty verš (Ef 5:6a) – prvá časť šiesteho verša (Ef 5:6b) – druhá časť šiesteho verša

Citáty z Biblie sú z Roháčkovho prekladu, ktorý nemá dodržané pravidlá súčasného slovenského pravopisu! Pri citovaní veršov z iného ako Roháčkovho prekladu bude za identifikátorom uvedená skratka použitého prekladu:      (Ef 5:6) RKC – preklad Rímskokatolíckej cirkvi

Biblické mená. Pretože nemáme platné zásady prepisu z hebrejčiny do slovenského jazyka, pre účely tejto publikácie budú mať hebrejské výrazy tvar prirodzenej slovenskej vokalizácie (namiesto elóhím bude elohím). Taktiež bude vylúčené zdvojovanie spoluhlások (namiesto šaddaj bude šadaj).

Ak máte záujem o ďalšie výtlačky tejto knihy, vybaví vás zásielková služba vydavateľstva Dobré Slovo. ——————–——————- Objednávka Objednávam knihu Božie meno v počte …… ks. Meno: ………………………………………………………………………….. Adresa: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. Dátum: ……………………………………….. Podpis: ……………………………………….. DOBRÉ SLOVO zásielková služba, 9. mája 19 974 01 Banská Bystrica  048 414 6085 EDIČNÉ ÚDAJE Dušan Seberíni Božie meno Vydalo vydavateľstvo Dobré Slovo Ul. 9. mája 19, 974 01 Banská Bystrica tel. 048 414 6085 ISBN 80 – 85760 – 02 – 9 1. vydanie – 2005 Tlač Dali-BB, s.r.o., Banská Bystrica

Čítať ďalej