Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Božie meno v NZ | Dobré Slovo

JHVH – BOŽIE MENO V NZ

 

BOŽIE MENO V NZ

Ak by niekto namietal, že Božie meno sa vyskytuje len v SZ, nie je to pravda. V NZ sú často citované verše zo SZ, v ktorých sa Božie meno nachádza. Samozrejme, je vždy nahradené prezývkou.

A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! (Mat 22:37)

Tu je aj do Ježišovej priamej reči na mieste Božieho mena podstrčená prezývka! Je tu však aj iná závada. Pri prepise veršov zo SZ do NZ sú používané prezývky rôzne. Uvedený verš znie v SZ nasledovne:

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! (De 6:5)

Aj ďalší príklad potvrdzuje nezmyselné používanie rôznych prezývok:

Hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. (Žid 8:8b) Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. (Jer 31:31)

Iný príklad ukazuje podobnú vedomú chybu prekladateľa, ktorý Božie meno prepísal raz ako Hospodin a druhý raz ako Pán, hoci oba texty písal ten istý svätopisec Lukáš a v gréckej predlohe je v oboch prípadoch použité to isté slovo »kyrios«.

Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. (Luk 4:18-19) … ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka: Prečo zúria národy, a ľudia smýšľajú márne veci? Postavili sa kráľovia zeme, a kniežatá sa dovedna sišli proti Hospodinovi a proti jeho Pomazanému. (Sk 4:25-26)

Z uvedených ukážok si každý čitateľ dokáže uvedomiť dva fakty.

1 Aj tí najprecíznejší prekladatelia sú ochotní opustiť svoje princípy zodpovednosti a napísať za každú cenu hocičo, hocijakú prezývku, len nie skutočné Božie meno!

2 SZ a NZ tvoria nesporne celistvú časť, pretože nepriateľ Boha bojuje proti Božiemu menu v obidvoch častiach s rovnakou vervou.

MENO JEŽIŠ

Meno Ježiš má hebrejský pôvod. Jeho prepis z hebrejčiny do slovenčiny je Jehošua. Používa sa aj skrátená verzia Ješua. Nie je to meno originálne, pretože pred Kristom ho nosil hebrejský patriarcha u nás nazývaný Jozua a po Kristovi napríklad Justus.

A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. (Ex 17:10)

… a Jezus, zvaný Justus, ktorí sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorí mi boli a sú na potešenie. (Kol 4:11)

Teda Jozua, Ježiš a Jezus v hebrejskej reči je jedno a to isté slovo. Keďže gréčtina nepozná hlásky »j« a »š« , zmenila skrátenú formu Ješua na Iesua. Príznačný grécky zvuk získalo to slovo prešmyčkou koncového »a« na koncovku »s«, čím vznikla grécka forma Iesous. Takto to prevzala aj latinčina, lebo koncovka »us« dávala menu typicky latinské znenie v tvare Iesus.

Ješua  Iesua  Iesous  Iesus  Ježiš

Nevieme s dostatočnou vierohodnosťou podložiť, ako vznikla slovenská verzia mena Ježiš.

Jehošua či Ježiš

Jehošua je zložené slovo. Skladá sa zo skrátenej formy Božieho mena – JH a slova hošia – zachrániť. Význam tohto mena znie »Jehovah zachráni«, respektíve »Jehovah zachraňuje«. Symbolický význam mena Jehošua natrvalo oznamuje, že »JeHoVaH je záchrana (spasenie)«. Z tohto pohľadu je potrebné namiesto výrazu Ježiš používať meno Jehošua, lebo v mene Jehošua sa nachádza Božie meno JaH! A pokiaľ ide o výraz Ježiš, je to skomolenina, ktorá do kresťanskej terminológie nepatrí. Podstrčil nám ju nepriateľ Boží! V tomto momente pocítil každý poriadny kresťan silné bodnutie a celkom prirodzene sa musí spýtať sám seba, či má čítať ďalej, alebo knižku odhodiť. Lebo pre našu ľudskú prirodzenosť je ľahšie odhodiť knižku ako bojovať boj s tradíciou. Ale túto otázku si musí vyriešiť každý jednotlivec sám.

Náhrada Božieho mena menom Ježiš

Ak by niekto chcel namietať, že Božie meno v NZ bolo menom Ježiš nahradené, to tiež nie je pravda!

A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4:12)

Uvedený verš hovorí, že len v mene Ježiš môžeme byť spasení. Ale práve preto, že používame skomolenú prezývku »Ježiš«, stráca sa posolstvo tohto verša bez toho, že by sme si to uvedomovali. To posolstvo oznamuje cez meno Jehošua, že »JeHoVaH je spasenie«!

Ak teda používame namiesto skomoleniny »Ježiš« správny výraz Jehošua, tak nielen uvedený verš, ale všetky verše NZ, kde sa meno Jehošua nachádza, upriamujú náš zrak k jedinému Bohu, ktorý nám vo svojom synovi daroval spasenie – k Bohu JeHoVaHovi. A ubezpečuje o tom aj nasledujúci verš:

Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci,

že odpustenie hriechov dostane

skrze jeho meno

každý, kto verí v neho.

(Sk 10:43)

 

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Teoforické častice

Čítať ďalej