Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Svätorečenie | Dobré Slovo

Hallelujah

HALLELUJAH

Slovo HALLELU-JAH znamená CHVÁLTE JAHA
a slovo JAH je skrátená forma Božieho mena
Kedykoľvek povieme HALLELU-JAH
oslavujeme cez sväté Božie meno
BOHA STVORITEĽA

Hallelujah!

Chváľte JeHoVaHa z nebies!
Chváľte ho na výsostiach!
Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky jeho zástupy!

Chváľte ho, slnce a mesiac!
Chváľte ho, všetky hviezdy svetla!
Chváľte ho, nebesia nebies
i vody, ktoré ste zhora nebies!

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo on rozkázal, a boly stvorené,
a postavil ich navždy, na veky;
vydal zákon, a niktoré neprekročí!

Chváľte JeHoVaHa, vy zo zeme,
veľryby a všetky priepasti,
oheň a hrád, sneh i para,
búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,
vrchy a všetky brehy,
ovocné stromy a všetky cedry,
divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,
kráľovia zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci sudcovia zeme,
mládenci i panny, starci s deťmi.

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo jeho meno samo je vyvýšené,
jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.

A vyvýšil roh svojho ľudu,
chválu všetkých svojich svätých,
synov Izraelových,
ľud, blízky jemu.

Hallelujah!

(Ž 148:1-14)

JeHoVaHu, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!

(Ž 8:10)

Budem ti dobrovoľne obetovať.
Oslavovať budem tvoje meno, JeHoVaHu,
lebo je dobré.


(Ž 54:8)

Spievajte Bohu!
Ospevujte jeho meno!
Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša
na hustých oblakoch.
JeHoVaH je jeho meno,
a plesajte pred ním!


(Ž 68:5)

Oslavujte JeHoVaHa!
Vzývajte jeho meno!
Oznamujte jeho skutky medzi národami!


Spievajte mu, spievajte mu žalmy!
Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch!

Chváľte sa menom jeho svätosti.
Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú JeHoVaHa!


Hľadajte JeHoVaHa a jeho silu;
hľadajte jeho tvár ustavične!


(Ž 105:1-4)

Hallelujah!
Chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
chváľte meno JeHoVaHovo!

Nech je požehnané meno JeHoVaHovo odteraz až na veky!

Od východu slnca až po jeho západ
nech je chválené meno JeHoVaHovo!


(Ž 113:1-3)

Hallelujah!
Chváľte meno JeHoVaHovo,
chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
ktorí stojíte v dome JeHoVaHovom,
vo dvoroch domu nášho Boha!


Chváľte JeHoVaHa,
lebo je dobrý JeHoVaH!
Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne.


(Ž 135:1-3)

A poviete toho dňa:
Oslavujte JeHoVaHa,
vzývajte jeho meno,
oznamujte medzi národami jeho skutky;
pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.


(Iz 12:4)

Preto ctite a oslavujte JeHoVaHa
v krajinách svetla, na východe,
na ostrovoch mora
meno JeHoVaHa,
Boha Izraelovho.


(Iz 24:15)

JeHoVaHu, ty si môj Bôh;


vyvyšovať ťa budem,
oslavovať budem tvoje meno,
lebo si učinil predivné veci,
rady, uradené od pradávna,
vernú pravdu.


(Iz 25:1)

Čítať ďalej

Jeho meno je Jehovah

Jeho meno je Jehovah

 

 

 

Iz 42:8

Ja som JeHoVaH, to je moje meno,

a nedám inému svojej slávy

ani rytinám svojej chvály.

 

Ex 20:2

Ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,

ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme,

z domu sluhov.

 

Dt 6:4

Počuj, Izraelu,

JeHoVaH je náš Bôh,

JeHoVaH je jeden.

Zach14:9

A JeHoVaH bude kráľom nad celou zemou;

toho dňa bude

JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno.

 

Ex 3:13-15
A Mojžiš povedal Bohu:

Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im:
Bôh vašich otcov ma poslal k vám.
A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem?

A Bôh riekol Mojžišovi:
Som ten, ktorý jestvuje večne.
A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým:
Jestvujúci Boh ma poslal k vám.
A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým:

JeHoVaH,

Bôh vašich otcov,
Bôh Abrahámov,
Bôh Izákov a
Bôh Jakobov,
ma poslal k vám.

Toto je moje meno na veky,
a to je moja pamiatka
z pokolenia na pokolenie.

 

Ž 83:19  
… a tak nech poznajú, že ty,

ktorého meno je JeHoVaH,

si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou. 

Ž 135:13  
JeHoVaHu,

tvoje meno až na veky;

JeHoVaHu,

tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 

Jer 16:21  
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Jer 33:2  
Takto hovorí JeHoVaH, ktorý to učiní,
JeHoVaH, ktorý to utvorí,
aby to pevne postavil.

JeHoVaH je jeho meno.

Am 5:8  
No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona,
ktorý obracia tôňu smrti na ráno
a deň zatemňuje na noc,
ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme,

JeHoVaH je jeho meno!

 

JEHOVAH ZÁSTUPOV

JEHOVAH ZÁSTUPOV

Jer 16:21
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Iz 51:15
Lebo veď ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,
ktorý búrim more, takže hučia jeho vlny.

JeHoVaH Zástupov jeho meno!

Jer 31:35
Takto hovorí JeHoVaH,
ktorý dáva slnce za svetlo vodne,
ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo vnoci,
ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 32:18
Činíš tisícim milosť
a odplácaš neprávosť otcov do lona ich synov po nich,
ty silný Bože, veľký a mocný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

Jer 46:18
Jako že ja žijem, hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

že jako je Tábor medzi vrchami
a jako Karmel, tak iste prijde po mori.

Jer 48:15
Moáb bude spustošený,
a nepriateľ vyjde hore do jeho miest,
a jeho vybraní mládenci sídu dolu na zabitie,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 50:34
Ale ich vykupiteľ je silný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov!

Je isté, že bude riešiť ich pravotu,
aby spôsobil zemi pokoj
a mocne znepokojil obyvateľov Babylona.

Jer 51:19
No, nie ako títo údel Jakobov;
lebo on je tvorcom všetkého a berlou svojho dedičstva.

JeHoVaH Zástupov jeho meno.

Jer 51:57
A opojím jeho kniežatá i jeho mudrcov,
jeho vojvodov i jeho pohlavárov i jeho hrdinov,
a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Am 4:13
Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor
a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí;
ktorý činí rannú zoru mrákavou
a kráča po výšinách zeme,

JeHoVaH, Bôh Zástupov, je jeho meno!

Am 5:27
Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten,

ktorého meno je JeHoVaH, Bôh Zástupov.

Am 9:5-6
Lebo Pán JeHoVaH Zástupov je to,
ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa,
a smútia všetci, ktorí bývajú na nej,
a vystúpi celá jako rieka Níl a klesne jako rieka Egypta;
ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi
a svoju klenbu založil nad zemou,
ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme;

JeHoVaH je jeho meno.

Zach 14:9  

A JeHoVaH bude kráľom

nad celou zemou;

toho dňa bude JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno. 

 

Čítať ďalej

Vzývanie mena JeHoVaH

V Biblii je 54 veršov, kde sa vyskytuje slovo VZÝVAŤ.

Z toho je 42 veršov v SZ a 12 veršov v NZ.

Väčšina výskytov sa týka vzývania mena Jehovah.

 

 

Gn 4:26  I Setovi sa narodil syn, a nazval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno JeHoVaHovo.
Gn 12:8 Potom sa poberal odtiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét-ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a postavil tam JeHoVaHovi oltár a vzýval meno JeHoVaHovo.
Gn 13:4 na miesto oltára, ktorý tam bol najprv urobil, a Abram tam vzýval meno JeHoVaHovo.
Gn 21:33 A Abrahám nasadil stromov v Bér-šebe a vzýval tam meno JeHoVaHa, silného Boha večného.
Gn 26:25 A vystavil tam oltár a vzýval meno JeHoVaHovo a tam tiež postavil svoj stán, a služobníci Izákovi tam vykopali studňu.
Ex 33:19 A riekol: Ja dám, aby prešlo všetko moje dobré popred tvoju tvár, a budem pred tebou vzývať meno JeHoVaHovo. A zmilujem sa nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem.
Dt 28:10 A uvidia všetky národy zeme, že meno JeHoVaHovo je vzývané nad tebou, a budú sa ťa báť.
2Sam 6:2 Potom sa zobral Dávid a išiel i všetok ľud, ktorý bol s ním, z Baaléjúdu, aby doniesli odtiaľ truhlu Božiu hore, nad ktorou sa vzýva Meno, meno JeHoVaHa Zástupov, ktorý tróni na chrubínoch.
2Sam 22:7 Vo svojej úzkosti som vzýval JeHoVaHa a volal som na svojho Boha. Uslyšal môj hlas zo svojho chrámu, a moje volanie o pomoc prišlo do jeho uší.
1Kr 18:24 A budete vzývať meno svojho boha, a ja budem vzývať meno JeHoVaHovo, a bude, že Bôh, ktorý odpovie ohňom, ten nech je Bohom. A všetok ľud odpovedal a riekol: To je dobré slovo.
1Kr 18:25 Vtedy riekol Eliáš prorokom Bálovým: Vyberte si jedného z juncov a pripravte najprv vy, lebo vás je viac a vzývajte meno svojho boha, ale ohňa nepodkladajte.
1Kr 18:26 A vzali junca, ktorého im dal, a pripravili a vzývali meno Bálovo od rána až do poludnia a vraveli: Bálu, vyslyš nás! Ale nebolo hlasu, ani nebolo, kto by odpovedal, a skákali okolo oltára, ktorý im spravili.
2Kr 5:11 Ale Náman sa rozhneval, odišiel a riekol: Hľa, povedal som si, že dozaista vyjde a stojac bude vzývať meno JeHoVaHa, svojho Boha a že bude vznášať svoju ruku nad miestom, postihnutým nemocou, a zaženie malomocenstvo.
1Krn 13:6 A Dávid išiel hore i celý Izrael do Bály, do Kirjat-jearima, ktoré patrí Judsku, aby preniesli odtiaľ hore truhlu Boha JeHoVaHa, tróniaceho nad cherubami, ktoré to meno sa vzýva.
1Krn 16:8 Oslavujte JeHoVaHa! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národmi!
2Krn 7:14 a keby sa zohnul, a tak sa pokoril môj ľud, nad ktorým je vzývané moje meno, a keby sa modlili a hľadali by moju tvár a odvrátili by sa od svojich zlých ciest, ja vyslyším z nebies, odpustím ich hriech a uzdravím ich zem.
Ž 50:15 A vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa, a budeš ma oslavovať.
Ž 79:6 Vylej svoj prchký hnev na národy, ktoré ťa neznajú, a na kráľovstvá, ktoré nevzývajú tvojho mena,
Ž 80:19 A neuhneme zpät od teba, obživ nás, a budeme vzývať tvoje meno.
Ž 99:6 Mojžiš a Áron medzi jeho kňazmi a Samuel medzi tými, ktorí vzývajú jeho meno. Volávali na JeHoVaHa, a on ich vyslýchal.
Ž 105:1 Oslavujte JeHoVaHa! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami!
Ž 116:2 Lebo mi naklonil svoje ucho, a preto ho budem vzývať vo svojich dňoch.
Ž 116:4 Ale som vzýval meno JeHoVaHovo a vravel som: Prosím, ó, JeHoVaHu, vysloboď moju dušu!
Ž 116:13 Vezmem kalich mnohonásobného spasenia a budem vzývať meno JeHoVaHovo.
Ž 116:17 Tebe budem obetovať bitnú obeť chvály a budem vzývať meno JeHoVaHovo.
Ž 145:18 JeHoVaH je blízky všetkým, ktorí ho vzývajú, všetkým, ktorí ho vzývajú v pravde.
Iz 12:4 A poviete toho dňa: Oslavujte JeHoVaHa, vzývajte jeho meno, oznamujte medzi národami jeho skutky; pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.
Iz 41:25 Zobudím muža od severa, a prijde, od východu slnca, ktorý bude vzývať moje meno a prijde na kniežatá jako na hlinu a pošliape ich, ako hrnčiar pošliape blato.
Iz 43:22 Ale mňa si nevzýval, Jakobe, lebo si sa unavil mnou, Izraelu!
Iz 44:5 Tento povie: Ja som JeHoVaHov, a tamten bude vzývať meno Boha Jakobovho, a iný sa zapíše svojou rukou JeHoVaHovi a pridá si meno Izrael.
Iz 63:19 Sme jako tí, nad ktorými si nepanoval nikdy od veku, nad ktorými nebolo vzývané tvoje meno.
Iz 64:7 A nieto nikoho, kto by vzýval tvoje meno a prebudil sa aby sa chopil teba, lebo si ukryl svoju tvár pred nami a dopustil si to, aby sme sa rozplynuli pre svoje neprávosti.
Jer 10:25 Vylej svoju prchlivosť na národy, ktoré ťa neznajú, a na čelade, ktoré nevzývajú tvojho mena, lebo zjedajú Jakoba, i zjedia a zničia ho a jeho obydlie spustošili.
Jer 14:9 Prečo sa staviaš ako predesený muž, ako mocný hrdina, ktorý už nemôže zachrániť? Kým si ty predsa v našom strede, JeHoVaHu, a tvoje meno je vzývané nad nami. Neopúšťaj nás!
Jer 15:16 Kde a kedykoľvek sa našly tvoje slová, zjedol som ich, a tvoje slová mi boly obveselením, a radosťou môjho srdca, pretože je tvoje meno vzývané nado mnou, JeHoVaHu, Bože Zástupov!
Jer 25:29 Lebo hľa, v meste, nad ktorým bolo vzývané moje meno, začnem konať zlé, a čo vy by ste mali byť bez trestu?! Nebudete bez trestu! Ale zavolám meč na všetkých obyvateľov zeme, hovorí JeHoVaH Zástupov.
Jer 29:12 Budete ma vzývať a pojdete a budete sa mi modliť, a vyslyším vás.
Nár 3:55 Khof. Vzývam tvoje meno, ó, JeHoVaHu, z najhlbšej jamy.
Joel 2:32 A stane sa, že každý, kto bude vzývať meno JeHoVaHovo, unikne, lebo na vrchu Sione a v Jeruzaleme bude uniklé, tak ako povedal JeHoVaH, a medzi pozostalými, ktorých povolá JeHoVaH.
Am 9:12 aby dedične vládli ostatkom Edoma a všetkými národami, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí JeHoVaH, ktorý to učiní.
Sof 3:9 Lebo vtedy národom čisté rty, aby všetci vzývali meno JeHoVaHovo, aby mu slúžili jako jedno plece.
Zach 13:9 Ale aj tú tretiu uvediem do ohňa a prepálim ich, ako prepaľujú striebro, a zkúsim ich, ako zkúšajú zlato. On bude vzývať moje meno, a ja ho vyslyším. Poviem: Je mojím ľudom, a on povie: JeHoVaH, môj Bôh.
Sk 2:20 Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako prijde deň JeHoVaHov <Joel 2: 31-32a>, veľký a slávny.
Sk 2:21 A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno JeHoVaHovo, bude spasený.
Sk 9:14 A má aj tu moc od najvyšších kňazov poviazať všetkých, ktorí vzývajú tvoje meno.
Sk 9:21 A žasli všetci, ktorí to počuli, a vraveli: Či toto nie je ten, ktorý to hubil v Jeruzaleme tých, ktorí vzývajú to meno? A sem tiež prišiel nato, aby ich poviazaných odviedol pred najvyšších kňazov.
Sk 15:17 aby pozostalí z ľudí vyhľadali JeHoVaHa <Am 9:12> i všetky národy, nad ktorými bolo vzývané moje meno, hovorí JeHoVaH <Am 9: 12>, ktorý činí toto všetko.
Sk 22:16 A teraz čo budeš? Vstaň, daj sa pokrstiť a smy svoje hriechy, vzývajúc meno Pánovo.
Rim 10:12 Lebo nieto rozdielu medzi Židom a Grékom, lebo ten istý Pán je Pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú.
Rim 10:13 Lebo každý, kto bude vzývať meno JeHoVaHovo, bude spasený.
Rim 10:14 Ale jako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A jako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A jako počujú bez kazateľa?
1Kor 1:2 cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom:
2Tim 2:22 Ale pred žiadosťami mladosti utekaj a žeň sa za spravedlivosťou, vierou, láskou a za pokojom s tými, ktorí vzývajú Pána z čistého srdca.
Jak 2,7 : Či nie sú to oni, ktorí sa rúhajú krásnemu a dobrému menu, ktoré bolo vzývané nad vami?

 

Čítať ďalej