ČO KRESŤANIA O ŠABATE NEVEDIA

ČO KRESŤAN O ŠABATE NEVIE

a

ČO BY KRESŤAN O ŠABATE VEDIEŤ MALČO JE ŠABAT

Šabat je vyvrcholenie Božieho stvoriteľského diela.

Šabat znamená, že Boh Jehovah odpočíva.

Šabat je realita odpočinku Boha.


Šabat je príležitosť človeka odpočívať s Bohom.

Šabat je stretávanie Boha s človekom v čase.


ODPOČÍVA BOH

Boh odpočíva, hoci nie je unavený.

Boh odpočíva, hoci odpočinok nepotrebuje.

Boh odpočíva preto, aby človek mohol odpočívať s ním.

Človek môže odpočívať s Bohom. To je šabat.

Ale treba vedieť že odpočíva Boh.

Odpočíva Boh!


ŠABAT NIE JE SOBOTA

Šabat nie je sobota

a

sobota nie je šabat.


Sobota je názov kalendárneho dňa a šabat je odpočinok Boha.

Boh odpočíva v sobotu ale sobota nie je tým odpočinkom.

Sobota je termín odpočinku.


Ak náplňou soboty je odpočívanie s Bohom,

čiže šabat,

sobota sa stáva svätou.

Ale ak náplňou soboty nie je odpočívanie s Bohom,

zachovávanie soboty sa stáva modloslužbou!


ŠABAT NIE JE DEŇ

Sobota je deň.
Sobota je siedmy deň v týždni.
Sobota je deň, v ktorom Boh Jehovah odpočíva.
Sobota je deň, v ktorom Boh Jehovah uskutočňuje šabat.
A deň je časový interval trvania šabatu.

Ale samotný šabat nie je deň.
Šabat je odpočívanie človeka s Bohom.


ČLOVEK NESVÄTÍ ŠABAT

Šabat je svätý, pretože ho posvätil -oddelil- Boh.
Človek sa môže zúčastniť šabatu,
ktorý nesie v sebe atribút svätosti.
Takže človek môže zachovávať alebo dodržiavať šabat.
Ale nie svätiť. .
Zachovávanie šabatu je však príležitosť k posväcovaniu .
- niečo ako ponoriť sa do svätosti.


ŠABAT NEDÁVA POŽEHNANIE

Požehnanie je v ňom

a my sa môžeme do toho požehnania vnoriť.

Asi ako kúpať sa v požehnaní.

A vychutnať si ho.

A odniesť si z neho.


Je to asi tak, ako že piecka nedáva teplo.

Teplo dáva oheň, ktorý v nej horí.

Ale my si nemôžeme z toho ohňa dať do vrecka.

My sa môžeme tomu ohňu dať zohriať.

Tak, že sa k nemu priblížime.

Takže piecka je prostriedok.

Oheň je zdroj.


Aj so šabatom je to tak.

Sobota je len pieckou.

Šabat je tým ohňom.

Ale princípom tepla je prítomnosť Boha!


ŠABAT NIE JE ROZHOVOR S BOHOM

Šabat nie je rozhovor s Bohom. Šabat je odpočívanie s Bohom.

Novozmluvný ľud nechápe potrebu šabatu hlavne preto,

lebo

skrz Ježiša máme k Otcovi zabezpečený prístup

a skrz Ducha svätého môžeme s Otcom dokonca hovoriť.


Lenže iné je

s Ockom sa rozprávať

a iné je

môcť byť s ním celý deň.


ŠABAT NIE JE ALTERNATÍVA SPASENIA

Spasenie – to je umožnená cesta k Otcovi. Tou cestou je Ježiš.

A tak sa ťa pýtam, načo ti je to spasenie,

keď k tomu Otcovi nechceš ísť?

Až raz?

Keď povie dosť?

A budeš vôbec k nemu chcieť ísť,

keď teraz tú možnosť odmietaš?


Spasenie – to nie je rozhovor s Ockom cez telefón.

Spasenie – to je môcť byť pri ňom.

Naozaj to chceš?

Tak šabat je predohrou.


ŠABAT NIE JE ZÁKON

Šabat je atribút stvorenia.
Zákon bol daný na ochranu šabatu.
Šabat je zákonom chránený.
Dodržiavaním či porušovaním toho zákona sa šabat nemení.

Dodržiavanie toho zákona vnára do požehnania,
ktoré v šabate je.
Porušovanie toho zákona … … domyslite to …


ŠABAT NIE JE ODPOČINOK HOCIKEDY

Boh odpočinul siedmeho dňa

a dodnes odpočíva siedmeho dňa.

Nikdy termín svojho odpočinku nezmenil ani nezrušil.

Boh odpočíva dodnes.

Takže – kto chce odpočívať s Bohom, nemá na výber

– musí odpočívať vtedy, keď odpočíva ON.

A on odpočíva každý siedmy deň – v časnosti.


Čas zanikne.

Dni nebudú.

Ale šabat bude existovať stále :Lebo ako tie nové nebesia a tá nová zem,

ktoré ja učiním,

budú stáť predo mnou,

hovorí Jehovah,

tak bude stáť vaše semeno a vaše meno.


A stane sa, že od mesiaca do mesiaca

a od soboty do soboty

bude prichádzať každé telo,

aby sa klaňalo predo mnou,

hovorí Jehovah.

{Iz 66:22-23}


Čítať ďalej