Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Úvod | Dobré Slovo

1 – Úvod

  

  

Dušan Seberíni 

 

 

DIALÓG O EKUMÉNII 

 

   120

odpovedí na zvyčajné otázky

 

 

 Dobré slovo

1998

 

 

 

© Dušan Seberíni 1998

 

 

 

 

OBSAH

 

01 – ÚVOD

02 – BIBLIA

03 – MENO BOHA

04 – CIRKEV

05 – SVIATOSTI

06 – Krst

07 – Birmovka

08 – Sviatosť oltárna

09 – Sviatosť pokánia

10 – Posledné pomazanie

11 – Stav manželský

12 – Kňazská vysviacka

13 – PÁPEŽ

14 – DEJINY PÁPEŽSTVA

15 – MÁRIA

16 – MAJSTER JÁN HUS

17 – SOBOTA

18 – EKUMENIZMUS

19 – ZÁVER

20 – PRÍLOHY

 

Prehlásenie

Vzhľadom na účel tejto publikácie – dialóg s katolíkmi – podklady ku všetkým častiam, ktoré sa týkajú RKC, sú prevzaté výlučne z prameňov RKC. Taktiež slovenské texty z Biblie sú prevzaté z prekladu Svätého písma, schváleného RKC, vydaného v Ríme 1995.

Použité konvencie skratkové:

RKC       Rímskokatolícka cirkev

EC          Evanjelické cirkvi

ECAV     Evanjelická cirkev augsburského vyznania

NZ          Nová zmluva alebo Nový zákon

SZ          Starý zákon

Použité konvencie pojmové:

Pre účely tejto knihy budeme používať slová v nasledovných významoch:

reformované cirkvi    –   všetky cirkvi, ktoré vznikli priamo reformáciou po roku 1415

evanjelické cirkvi      –   cirkvi, ktoré vznikli buď priamo reformáciou, alebo cirkvi, ktoré sa k princípom reformácie hlásia

evanjelická cirkev     –   niektorá z evanjelických cirkví

evanjelici                 –   členovia niektorej z evanjelických cirkví (teda tí, ktorých RKC nazývala protestanti, a teraz ich nazýva odlúčení bratia)

luteráni                    –   príslušníci evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Použité konvencie grafické:

Bežný text bude písaný týmto typom písma.

Upozornenie na konkrétne slovo alebo slová bude označené klasickými „úvodzovkami“.

Citát z iných publikácií bude ohraničený týmto druhom »úvodzoviek«.

Citát z biblie bude písaný kurzívou.

V citáte z biblie bude upozornenie na konkrétne slová zvýraznené tučným písmom.

Akákoľvek úprava citovanej časti z biblie bude [v hranatej zátvorke].

Označenie citovanej časti biblie bude uvedené na konci citátu v kurentnej zátvorke {Ef 4:31}.

Obsah kurentnej zátvorky je nasledovný:

    1. Skratka knihy je na začiatku – Ef (List Efezanom)

    2. Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou

    3. Číslo verša je umiestnené za dvojbodkou

Čísla veršov môžu byť uvedené v nasledovných tvaroch:

{Ef 5:6–8}  = šiesty až ôsmy verš

{Ef 5:6,8}   = šiesty a ôsmy verš

{Ef 5:6,8–9}  = šiesty, a k tomu ôsmy až deviaty verš

{Ef 5:8a}    = prvá časť ôsmeho verša

{Ef 5:6b}    = druhá časť šiesteho verša

Citát z iného prekladu bude označený v kurentnej zátvorke nasledovne:{Ef 2:1 – Porúbčan}.

Citát z biblie, prevzatý z prekladu,nazvaného Septuaginta, bude označený nasledovne  {Ex 2:1  –  LXX}.

 

Znášajte sa navzájom v láske

a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch,

ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.

Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých,

 ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale žime podľa pravdy a v láske všestranne vrastajme do toho,

ktorý je hlavou, do Krista.

{Ef 4:2–6,15}

 

I. ÚVOD

Pochopiť, ako zmýšľate, znamená poznať vás

Pochopiť, ako zmýšľame, znamená poznať nás

Pochopiť, ako zmýšľať jednomyseľne, znamená pozvať Ducha pravdy

Pochopiť, prečo zmýšľate práve takto, znamená porozumieť vám

Pochopiť, prečo zmýšľame práve takto, znamená porozumieť nám

Pochopiť, prečo zmýšľať jednomyseľne, znamená počuť Ducha pravdy

Začať zmýšľať jednomyseľne znamená prijať Ducha pravdy

ZÁMER KNIHY

Ide tu o pokus predložiť názory evanjelických cirkví a konfrontovať ich s názormi rímskokatolíckymi. Táto publikácia však nereprezentuje oficiálne názory ani jednej z evanjelických cirkví, pretože rozdiely medzi nimi v dogmatike sú také veľké, že sú dôvodom, aby existovala každá cirkev samostatne – práve pre tieto rozdiely. Ale globálne vyjadrený princíp a trend týchto cirkví je taký jednotný, že ich musíme brať ako spoločný – evanjelický – kresťanský prúd. A publikácia je vyjadrením názorov tohto spoločného evanjelického prúdu. Nie je kritikou RKC, ale predostretím pohľadu evanjelického prúdu na RKC v zrkadle Božieho slova.

PREČO DIALÓG ZAČÍNA TERAZ TOUTO FORMOU?

Pretože takéto podklady pre dialóg jednoducho neexistujú. A sú veľmi potrebné pre katolíkov i evanjelikov. Že i Druhý vatikánsky koncil takýto elaborát výslovne pre katolíkov vyžaduje, o tom hovorí jeho Dekrét o ekumenizme nasledovne:

»9) Načim poznať ducha oddelených bratov. Na to je potrebné štúdium konané podľa pravdy a dobromyseľne. Katolíci, náležito pripravení, nech sa lepšie oboznámia s učením a dejinami, duchovným a liturgickým životom, náboženskou psychológiou a kultúrou bratov. Na to sú veľmi užitočné stretnutia, na ktorých sú prítomné obidve stránky, najmä aby rokovali o teologických otázkach ako rovný s rovným, pod podmienkou, že tí, čo sa na nich pod pohľadom arcipastierov zúčastňujú, sú naozaj odborníci. Z takéhoto dialógu jasnejšie vysvitne aj skutočné položenie katolíckej Cirkvi. Týmto spôsobom možno lepšie poznať i zmýšľanie oddelených bratov a sa im primeranejšie vysvetlí naša viera.

10) Posvätná teológia a iné predmety, najmä v obore histórie, sa majú podávať aj z ekumenického hľadiska, aby čoraz vernejšie zodpovedali skutočnému stavu vecí. Lebo je veľmi dôležité, aby budúci duchovní pastieri a kňazi ovládali teológiu starostlivo vypracovanú takýmto spôsobom, a nie polemicky, najmä čo sa týka vzťahov oddelených bratov ku katolíckej Cirkvi«.

Sme hrdí na to, že v boji o povolenie liturgie v národných jazykoch sme boli prví na svete. Boh poslal vierozvestcov Cyrila a Metoda práve k nám, aby sme sa stali akýmsi predobrazom toho, čo si Boh želá – aby aj ten najmenší národ mohol prijať Božie slovo vo svojom vlastnom jazyku. Dnes uplynulo už pekných pár rokov od Druhého vatikánskeho koncilu, ktorý povolil liturgiu v národných jazykoch. Avšak katolíci dodnes nemajú zodpovedané mnohé otázky, ktoré pred týmto koncilom jednoducho nemohli byť zodpovedané, pretože panovala latinčina. V súčasnosti už je čas „prispôsobiť chápavosti veriacich“ to, čo im vravíme. Tak to doporučuje Druhý vatikánsky koncil.

A tak si myslím, že je práve teraz vhodná doba, otvoriť dialóg.

ČO TENTO DIALÓG NECHCE RIEŠIŤ ?

V tejto knihe nie sú vysvetľované principiálne otázky kresťanskej vierouky, ktoré sú všetkým kresťanom spoločné (Boh, Ježiš, Duch Svätý). Ak aj nie je jednotné ich chápanie v jednotlivých cirkvách, existuje dosť kníh a príručiek, ktoré môžu správne kresťana v týchto otázkach informovať. Taktiež ani rôzne kulty nie sú spomenuté v tejto knihe, pretože sú druhoradé. Riešením prvoradých otázok sa druhoradé otázky vyriešia implicitne.

Účelom tejto knihy v žiadnom prípade nie je kritika ani osočovanie RKC ani vyvolanie škriepok.

ČO TENTO DIALÓG CHCE DOSIAHNUŤ?

Aby sa mohli dozvedieť pravdu o svojej vierouke úprimne veriaci katolíci. I keď je tá pravda na mnohých miestach veľmi tvrdá a bolestivá, nie je účelom napudrovanými polopravdami si zastierať skutočnosť.

Aby veriaci pochopili základné kresťanské princípy a úkony, ktoré ich obklopujú, a ktoré doposiaľ nechápu. V priebehu uplynulých 1700 rokov, vplyvom používania latinčiny v západnej cirkvi, mnohé výrazy dostali prenesený význam. Vzniklo tak v latinčine nové – cirkevné – názvoslovie, ktoré sa do národných jazykov buď prevzalo nepreložené, alebo sa zaužívalo vo forme fonetickej skomoleniny. Ani jednému, ani druhému bežní ľudia nerozumeli, a dodnes nerozumejú. Preto treba výrazy, úkony a pomenovania zrozumiteľne vysvetliť a podľa možnosti zrozumiteľne preložiť do národných jazykov. O to sa čiastočne pokúša i táto publikácia.

Aby sa odokryli tie oblasti, v ktorých je už teraz možné zjednotenie.

Aby sa jasne označili aj tie oblasti, v ktorých zjednotenie v súčasnosti nie je možné.

Aby sa čestne analyzovali príčiny tých oblastí, kde zjednotenie nie je možné.

Aby veriaci z rôznych denominácií začali viesť medzi sebou usmernený dialóg – v láske, ale nie na úkor pravdy, a v pravde, ale nie bez lásky!

Aby si veriaci z rôznych denominácií mohli medzi sebou porozumieť.

Čítať ďalej