Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Prológ | Dobré Slovo

I. PROLÓG

Dušan Seberíni

 

Rehabilitácia soboty 

 

vo svetle Božieho Slova

 

 

 

 

DOBRÉ SLOVO

2000

 

 

© Dobré Slovo 2000

 

Veď sme sa stali účastníkmi Krista,

pravda, ak istotu, ktorú sme mali na počiatku,

zachováme pevnú až do konca,

ako sa hovorí:

  

Dnes, keď počujete jeho hlas,

  nezatvrdzujte svoje srdcia

ako pri onej vzbure.”

(Hebr 3:14–15)

 

 

  

OBSAH

Kapitola I.          Vymedzenie pojmov                6

                          Členenie Biblie                                 6

                          Význam kľúčových slov                     7

                          Chyby prevzaté zo Septuaginty           9

 Kapitola II.        Genéza soboty                       12

                          Proces oddeľovania                          13

                          Teória počiatku                               13

                          Stretnutie s Bohom                          14

 Kapitola III.       sobota V SZ                              16

                          Výroky o sobote v SZ                      16

                          Posolstvo o sobote                           17

                          Sobota a Izrael                                17

                          Sobota a Desatoro                            18

                          Sobota a zákon                                20

 Kapitola IV.       Sobota V NZ                              26

                          Stretávanie a odpočívanie                 26

                          Výroky o sobote v NZ                      28

                          Výroky o nedeli v NZ                      33

                          Nariadenie apoštolského snemu         37

                          Sobota a RKC                                 38

                          Podobenstvo o prezidentovi              40

 Kapitola V.        Je siedmy deň siedmy?          41

                          Zmeny času následkom potopy          41

                          Korekcia času na púšti                      42

                          Stratený deň                                    43

                          Novozákonné zápisy                        44

                          Kalendárne zmeny                           44

 Kapitola VI.       Sobota či nedeľa                   46

 Kapitola VII.      sobotenie                                 49

                          Sporne preložené verše                     49

                          Exegéza Ge 8:22                             51

                          Exegéza Hebr 4:9                            53

 Kapitola VIII.     Dejiny času                              64

                          Merače času                                    64

                          Kalendáre a letopočty                       67

                          Názvoslovie v kalendároch               77

                           Prílohy                                     84

 

 

Prológ

Moji milí, keď som začal čítať Bibliu, divil som sa – práve tak ako vy – že som tam nenašiel nič o nedeli a naopak, že všade bolo písané len o sobote. A keď som sa na to pýtal, všetci opýtaní ma akosi veľmi ochotne a rýchle učičíkali – práve tak ako vás. Ale Boh vedel, že chcem poznať pravdu – preto ku mne Duch Svätý prehovoril. A Boh vie, že i vy chcete poznať pravdu – preto mi Duch Svätý diktoval. Aby ste sa mohli dozvedieť aj vy. Dvadsaťpäť rokov som svätil nedeľu, pretože som bol obeť falošného poznania. V súčasnosti – keď poznám pravdu – nedeľa sa stala pre mňa všedným dňom a svätý – oddelený – deň je sobota. Pritom zdôrazňujem, že nie som člen Cirkvi adventistov siedmeho dňa. To zdôrazňujem preto, lebo mnohí kresťania sa mylne domnievajú, že sobota je náhrada za nedeľu len pre adventistov. A rovnako mylný je názor, že svätiť sobotu znamená stať sa členom uvedenej cirkvi – adventistom. Ono to tak nie je. Sobota nie je náhrada za nedeľu a svätiť sobotu môžeš aj bez toho, že by si sa stal členom tejto cirkvi. Ale sú len tri skupiny ľudí.

 

Tí, ktorí vedia, že Boh odpočíva siedmy deň a v tento deň odpočívajú spolu s ním.

Tí ktorí nepoznajú termín Božieho odpočatia a práve preto s ním neodpočívajú.

Tí ktorí poznajú termín Božieho odpočinku, ale ignorujú ho.

 

 Túto knihu venuje prvá skupina druhej skupine.

 

 

 

Použité konvencie

 

Skratkové a značkové konvencie:

AD      náš letopočet

AC       letopočet pred Kristom

RKC    Rímskokatolícka cirkev

NZ       Nová zmluva alebo Nový zákon

SZ        Starý zákon

Používanie skratiek pre označovanie biblických kníh je na Slovensku nejednotné. Existujú tri typy skratiek – katolícky, evanjelický a Roháčkov. V tejto publikácii budú používané skratky z Roháčkovho prekladu, nakoľko tieto sa najviac približujú skratkám používaným medzinárodne.

Grafické konvencie:

Bežný text bude písaný týmto typom písma.

Citáty z Biblie budú písaný týmto šikmým typom.

Upozornenie na konkrétne slovo alebo slová bude označené klasickými „úvodzovkami“. Citát z iných publikácií bude ohraničený týmto druhom  »úvodzoviek«.

V citáte z Biblie bude upozornenie na konkrétne slová zvýraznené tučným písmom. V citovanej časti z Biblie bude každá úprava uvedená [v hranatej zátvorke]. Začiatok citovaného verša z Biblie, bude označený arabskou číslicou v tvare horného 2 indexu.

Citované časti Biblie budú označené na konci citátu identifikátorom, ktorý je vložený do normálnej zátvorky a má tvar (Ef 4:31). Identifikátor sa skladá z nasledovných častí:

Na začiatku identifikátora je skratka knihy – (Ef = List Efežanom). Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou a za dvojbodkou číslo verša. Čísla veršov môžu byť uvedené v nasledovných tvaroch:

     (Ef 5:6–8)               =   šiesty až ôsmy verš

     (Ef 5:6,8)                =   šiesty a ôsmy verš

     (Ef 5:6,8–9)            =   šiesty a k tomu ôsmy až deviaty verš

     (Ef 5:6a)                 =   prvá časť šiesteho verša

     (Ef 5:6b)                 =   druhá časť šiesteho verša

V tejto publikácii budú použité biblické citáty zo slovenského katolíckeho prekladu SVÄTÉ PÍSMO starého i nového zákona, vydaného v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme, v roku 1995. Tento preklad bude v skrátenej forme ďalej nazývaný „Preklad RKC“.

BIBLIA – písmo sväté starej a novej zmluvy, preklad komisie Slovenskej evanjelickej cirkvi, Tranoscius, Liptovský Mikuláš 1984 – bude v ďalšom nazývaný „Preklad ECAV“.

Citát, prevzatý zo starozákonného gréckeho prekladu Septuaginta, bude označený (Ex 16:30 – LXX). 

Citát z Roháčkovho prekladu bude označený (Ex 2:1 – Roh). Niekedy nebude písaný kurzívou, pretože kurzívou sú tu označené tie slová alebo časti slov, ktoré sa nenachádzajú v prekladanej predlohe a prekladateľ ich doplnil kvôli zrozumiteľnosti textu. V Roháčkovom preklade nie sú dodržané pravidlá súčasného slovenského pravopisu! Preklad bude v tabuľkách nazývaný „Roháček“.

State, ktoré sú pre bežného čitateľa veľmi náročné, budú v nadpise o-značené *** tromi hviezdičkami. Bežnému čitateľovi sa odporúča takýto odsek preskočiť a ponechať ho teológom a lingvistom.

Arabská číslica, umiestnená na konci slova v tvare dolného indexu 2  upozorňuje, že k danému textu prislúcha odkaz, ktorý sa nachádza pod čiarou na tej istej strane.

 Gramatické konvencie:

 V tejto knihe meno Boha – JHVH – budeme písať v slovenskom fonetickom prepise. Pritom bude dodržaný hebrejský základný tvar a súčasne bude zachované slovenské tvaroslovie. Aby sme toto dosiahli, zvolili sme originálne riešenie: hebrejský základný spoluhláskový tvar bude písaný vždy veľkými písmenami a samohlásky slovenského fonetického prepisu – vrátane tvaroslovných prípon – budú písané malými písmenami. Teda v základnom slovenskom prepise bude tvar Božieho mena JeHoVaH. Keďže sa jedná o novotvar, je zbytočné ho hľadať v slovníkoch a príručkách slovenského pravopisu [3]. A keďže Stvoriteľ tohto sveta – Boh JeHoVaH – je len jeden a navyše je Bohom, nemalo by nám vadiť, že slovenský prepis jeho mena sa vymkýna zásadám slovenského pravopisu.

 

 


[1] Bližšie vysvetlenie k skratke je v 8. kapitole.

[2] Skratka AC sa píše veľkými písmenami! Nezamieňať so skratkou a.c., ktorá má význam „tohto roku“!

[3] Prehľad skloňovania novotvaru JeHoVaH je pripojený v prílohe v tabuľke č. 16.

Čítať ďalej