Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Iné mená Boha | Dobré Slovo

JHVH – INÉ MENÁ BOHA

ELOHÍM

Slovo “elohím” nie je Božie meno!

Nachádza sa už v prvom verši Biblie a je to najpoužívanejší biblický výraz. Označuje súčasne základný a všeobecný božský princíp. Do slovenčiny sa prekladá výrazom »boh«. Na počiatku stvoril Bôh [elohím] nebesia a zem. (Ge 1:1)

Keďže hebrejčina nemá veľké začiatočné písmená, iba z kontextu sa dá určiť, či elohím označuje Boha JeHoVaHa, alebo cudzích bohov. Hoci elohím má tvar plurálu, na označenie JeHoVaHa je v slovenských prekladoch použitý singulár »Boh«[1]. Ak elohím označuje iné božstvá, často sa prekladá plurálom »bohovia«.

Ale Bôh [elohím] vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia [elohím], ktorí vedia, čo je dobré i zlé. (Ge 3:5) Na označenie cudzích bohov sa slovo elohím prekladá v singulári hlavne vtedy, ak to vyžaduje celkový zmysel verša:

Alebo či sa voľakedy pokúsil nejaký boh [elohím], aby prijdúc vzal sebe národ zprostred iného národa zkúšaním, znameniami a zázrakmi, vojnou a silnou rukou a vystretým ramenom a strašnými vecami veľkými, jaké bolo všetko to, čo učinil Hospodin [JHVH], váš Bôh [elohím], pre vás v Egypte pred tvojimi očima? (De 4:34)

SZ obsahuje aj niekoľko plnovýznamových variant slova elohím. El – skrátený tvar »elohím« výskyt asi 250x Eloah – singulár tvaru »elohím«, poetický tvar výskyt asi 50x Elah – aramejský tvar z kníh Ezdráš a Daniel výskyt asi 60x V gréckych textoch NZ sa výraz elohím nachádza len na jednom mieste v známom Ježišovom zvolaní: A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! (Mat 27:46) V tomto verši sú uvedené slová zaznamenané v aramejskom nárečí.

ADONAJ

Slovo “adonaj” nie je Božie meno !

Hebrejské slovo adón znamená pán. Je to bežný výraz aj v súčasnej hebrejčine. Z tohto slova je od­vodený gramatický tvar adonaj, ktorý sa stal výlučne zo starozákonných textov lexikálnym výrazom. Nachádza sa v SZ asi 420 ráz. Výraz adonaj by sa dal preložiť ako »moji páni«. Anglický preklad KJV[2] prekladá toto slovo v súvislosti s osobou Boha JeHoVaHa najčastejšie ako »my Lord« a v súvislosti s pozemskými osobami ako »my master«.Nepriatelia Boha JeHoVaHa nechcú jeho meno ani počuť, preto v SZ v hebrejčine všade, kde sa Božie meno nachádza, vyslovujú slovo adonaj. Teda Božie meno v hebrejských textoch SZ je písané správne, v správnom tvare, ale vyslovuje sa namiesto neho iné slovo.V prekladoch SZ do národných jazykov je táto forma boja proti Božiemu menu zosilnená tým, že Božie meno je už na všetkých miestach výskytu nahradené prezývkou Pán. Keďže v prekladoch sa aj slovo adonaj prekladá výrazom Pán, táto zámerná chyba spôsobuje v prekladoch nepresnosť. Takýchto zámerných chýb je v SZ niekoľko desiatok, pričom prekladateľ musel dobre vedieť, že robí chybu:

Ak si budeš, Pane [JHH], v pamäti uchovávať neprávosť, Pane [adonaj], kto obstojí? (Ž 130:3) – RKC

Ak kresťania odmietajú Božie meno a nahrádzajú ho pomenovaním Pán, urážajú tým Boha, lebo ho zaraďujú medzi množinu bežných pánov.

S Jozefom však bol Pán [JHVH], takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána [adonaj].  (Ge 39:2) – RKC

INÉ MENÁ BOHA

Boh – Stvoriteľ nemá iné mená !

Jeho meno je JeHoVaH !

Svoje meno Boh oznámil, keď dokončil svoje stvoriteľské dielo. Je to meno JeHoVaH. V Biblii sa nevyskytuje ani jeden verš, v ktorom by Boh – Stvoriteľ oznamoval iné meno ako meno JeHoVaH!Boh však oznámil mnohokrát okrem svojho mena aj svoje vlastnosti, charakter a city. Ak tieto Božie vlastnosti preložíme do národného jazyka, každý tomu rozumie. Ale ak v preklade práve takúto vlastnosť nepreložíme, iba automaticky prepíšeme našimi písmenami, vzniká dojem, že je to ďalšie meno Boha. Takých prípadov je v SZ veľa. Napríklad už v prvej knihe Mojžišovej sa nachádza šesť výrazov, ktoré sú mylne pokladané za »ďalšie« mená Boha:

El-eljon – Boh najvyšší Ge 14:18

El-roj – Boh, ktorý si ma videl Ge 16:13 El-šadaj – Boh všemohúci Ge 17:1 El-ólam – Boh večný Ge 21:33 El-elohe-jisrael – mocný Boh Izraela Ge 33:19 El-betel – Boh Betelu Ge 35:7

Tvrdenia o ďalších menách Boha JeHoVaHa rozširujú horliví neodborníci, pretože to tak počuli od svojich predchodcov – tiež horlivých neodborníkov.

Princíp vzniku »ďalších« mien Boha

El-šadaj je výraz, ktorý sa skladá z dvoch bežných hebrejských slov. Slovo »el« je skrátená forma vý­razu »elohím« a prekladá sa ako boh. Slovo »šadaj« vyjadruje vlastnosť neobmedzenej moci, založenej na sile. Prekladá sa ako všemocný alebo všemohúci. Výraz »el-šadaj« sa nachádza v SZ 49 ráz.V Roháčkovom preklade je tento výraz 48 ráz zrozumiteľne a dobre preložený, napríklad:

3 A silný Bôh všemohúci [el-šadaj] nech ťa požehná, nech ťa rozplodí a rozmnoží, aby si bol hromadou národov. (Ge 28:3)

Ale na prvom mieste výskytu je tento výraz iba prepísaný, čím vzniká u čitateľa dojem, že Boh JeHoVaH tu zjavuje svoje ďalšie meno:

A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj. Choď predo mnou a buď dokonalý! (Ge 17:1)

Toto je princíp, akým vznikali ďalšie »mená« Boha.

Uvedená praktická ukážka je z Roháčkovho prekladu. Druhé slovenské preklady túto chybu nemajú. Náš prípad teda ukazuje nadštandardnú, nežiadúcu horlivosť prekladateľa, a nie oznámenie ďalšieho Božieho mena! Práve táto chyba nám však umožňuje ukázať na konkrétnom prípade mechanizmus vzniku »ďalších mien« Boha. Priama reč Boha »Ja som El-šadaj« vytvára tu veľmi silný, ale mylný dojem, že Boh sa práve Abrahámovi predstavil. Akt predstavovania však prebehol dávno predtým, lebo Abrahám v tej dobe už mnoho rokov meno Boha nielenže poznal, ale ho aj vzýval:

7 A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. 8 Potom sa poberal odtiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét-ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a postavil tam Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. (Ge 12:7-8)


[1] V Roháčkovom preklade je použitý výraz Bôh, čo je prepis pôvodného slovenského výrazu Buoh.
[2]KJV = King James Version (anglický preklad biblie)
Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Božie meno v NZ
Čítať ďalej