Hallelujah

HALLELUJAH

Slovo HALLELU-JAH znamená CHVÁLTE JAHA
a slovo JAH je skrátená forma Božieho mena
Kedykoľvek povieme HALLELU-JAH
oslavujeme cez sväté Božie meno
BOHA STVORITEĽA

Hallelujah!

Chváľte JeHoVaHa z nebies!
Chváľte ho na výsostiach!
Chváľte ho, všetci jeho anjeli;
chváľte ho, všetky jeho zástupy!

Chváľte ho, slnce a mesiac!
Chváľte ho, všetky hviezdy svetla!
Chváľte ho, nebesia nebies
i vody, ktoré ste zhora nebies!

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo on rozkázal, a boly stvorené,
a postavil ich navždy, na veky;
vydal zákon, a niktoré neprekročí!

Chváľte JeHoVaHa, vy zo zeme,
veľryby a všetky priepasti,
oheň a hrád, sneh i para,
búrlivý vietor, ktorý vykonáva jeho slovo,
vrchy a všetky brehy,
ovocné stromy a všetky cedry,
divá zver a všetky hovädá, plazy a okrýdlené vtáctvo,
kráľovia zeme a všetky národy,
kniežatá a všetci sudcovia zeme,
mládenci i panny, starci s deťmi.

Nech chvália meno JeHoVaHovo,
lebo jeho meno samo je vyvýšené,
jeho veličenstvo nad zemou i nad nebesami.

A vyvýšil roh svojho ľudu,
chválu všetkých svojich svätých,
synov Izraelových,
ľud, blízky jemu.

Hallelujah!

(Ž 148:1-14)

JeHoVaHu, náš Pane, jaké slávne je tvoje meno na celej zemi!

(Ž 8:10)

Budem ti dobrovoľne obetovať.
Oslavovať budem tvoje meno, JeHoVaHu,
lebo je dobré.


(Ž 54:8)

Spievajte Bohu!
Ospevujte jeho meno!
Urovnajte cestu tomu, ktorý sa vznáša
na hustých oblakoch.
JeHoVaH je jeho meno,
a plesajte pred ním!


(Ž 68:5)

Oslavujte JeHoVaHa!
Vzývajte jeho meno!
Oznamujte jeho skutky medzi národami!


Spievajte mu, spievajte mu žalmy!
Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch!

Chváľte sa menom jeho svätosti.
Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú JeHoVaHa!


Hľadajte JeHoVaHa a jeho silu;
hľadajte jeho tvár ustavične!


(Ž 105:1-4)

Hallelujah!
Chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
chváľte meno JeHoVaHovo!

Nech je požehnané meno JeHoVaHovo odteraz až na veky!

Od východu slnca až po jeho západ
nech je chválené meno JeHoVaHovo!


(Ž 113:1-3)

Hallelujah!
Chváľte meno JeHoVaHovo,
chváľte, služobníci JeHoVaHovi,
ktorí stojíte v dome JeHoVaHovom,
vo dvoroch domu nášho Boha!


Chváľte JeHoVaHa,
lebo je dobrý JeHoVaH!
Spievajte jeho menu žalmy, lebo je to krásne.


(Ž 135:1-3)

A poviete toho dňa:
Oslavujte JeHoVaHa,
vzývajte jeho meno,
oznamujte medzi národami jeho skutky;
pripomínajte, že je vyvýšené jeho meno.


(Iz 12:4)

Preto ctite a oslavujte JeHoVaHa
v krajinách svetla, na východe,
na ostrovoch mora
meno JeHoVaHa,
Boha Izraelovho.


(Iz 24:15)

JeHoVaHu, ty si môj Bôh;


vyvyšovať ťa budem,
oslavovať budem tvoje meno,
lebo si učinil predivné veci,
rady, uradené od pradávna,
vernú pravdu.


(Iz 25:1)

Komentáre sú uzavreté.