O nás

 

Názov Dobré Slovo zahrňuje

  • misijnú stanicu Dobré Slovo
  • kresťanské spoločenstvo Dobré Slovo
  • vydavateľstvo kresťanskej literatúry Dobré Slovo

 

 

 

T R O C H U I N E O B V Y K L É I K R É D O

 

Vieme, že veľa vieme, ale tiež vieme, že viac nevieme ako vieme.

 

1 – Veríme, že

 

- Boh Jehovah je stvoriteľom všetkého, čo je.

- Boží Duch, ktorý sa pri stvorení vznášal nad vodami je teraz na zemi.

- Boží syn, ktorý zomrel za naše hriechy vstal z mŕtvych a je teraz na nebi.

2 – Veríme, že

 

- Biblia je Božie slovo

- Božie slovo je pravdivé

- svet bol stvorený tak, ako je to napísané v Biblii.


3 – Veríme, že

 

Existuje len jedna forma kresťanstva

 

BOŽIE DETI

Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími, tým, ktorí veria v jeho meno. {Ján 1:12}


Do Božej rodiny sa vstupuje narodením

… ktorí nie z krví ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha sú splodení.
{Ján 1:13}


Naša identita nie je v otázke AKÍ SME, ale ČÍ SME. Z toho vyplýva 

KTO SME

Lebo všetci, ktorí sú vedení Duchom Božím, tí sú synmi Božími.
{Rim 8:14}


Matrične to eviduje Boží Duch

Sám ten Duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi Božími.
{Rim 8:16}


Neexistujú slová
o d – d e t i ť
o d – s y n o v a ť
o d – d c é r i ť
 


Božie dieťa ním je aj keď sa pokaká

Moje dieťatká, toto vám píšem nato, abyste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista, spravedlivého. A on je smierením za naše hriechy, no, nie len za naše, ale aj za hriechy celého sveta.
{1Ján 2:1-2}

Z Božej rodiny sa nedá vystúpiť ako z autobusu. Ale možno duchovne zomrieť …



4 – Vieroukou kresťanstva je Slovo živého Boha – Biblia.
Platná je celá Biblia, záväzný je len NZ.

Lebo jednou obeťou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. A svedčí nám i Svätý Duch. Lebo potom, keď prv povedal: Toto je smluva, ktorú uzavriem s nimi po tých dňoch, hovorí Pán: Dám svoje zákony na ich srdcia a napíšem ich na ich mysle a na ich hriechy a na ich neprávosti viacej nikdy nespomeniem. 

A kde je toho odpustenie, tam viacej netreba obeti za hriech.
{Hebr 10:14-18}


5 – Znovuzrodením sa stávame svätí – vyvolení Boží :

Pretože je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý!{1Pet 1:16} 

Ale vy ste vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom, aby ste zvestovali cnosti toho, ktorý vás povolal zo tmy do svojho predivného svetla. {1Pet 2:9}



6 – Svätý vyvolený Boží ľud tvorí spoločenstvo vyvolených.
Toto spoločenstvo sa nazýva eklézia – v slovenčine cirkev.


Do cirkvi sa vstupuje ponorením – v slovenčine sa ponoreniu hovorí krst.


Rozoznávame ponorenie do vody a ponorenie do Svätého Ducha :

A kázal a hovoril: Ide za mnou silnejší odo mňa, ktorému nie som hoden zohnúť sa rozviazať remienok na jeho obuvi. Ja som vás ponoril do vody, ale on vás bude ponárať do Svätého Ducha. {Mk 1:7-8}


Ponorením do vody sa pripája znovuzrodené Božie dieťa
k pozemskému spoločenstvu vyvolených.

A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť, a pripojilo sa toho dňa okolo troch tisícov duší. {Sk 2:41}


Ponorením do Ducha Svätého získava znovuzrodené Božie dieťa
nebeské občianstvo.

Lebo naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ i Spasiteľa očakávame, Pána Ježiša Krista. {Flp 3:20}



7 – Veríme že Boh je večný a aj my obdržíme večnosť skrz Ježiša Krista.

Ale teraz oslobodení súc od hriechu a v službu podrobení Bohu máte svoj užitok na posvätenie a koniec večný život. Lebo odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi, v našom Pánovi. {Rim 6:22-23}


Je toho veľa, čo by sa dalo tu predostrieť – ale či to všetko nie je v Biblii?

 


Zhrnutie

 

 

KTO SA NARODÍ RAZ – UMIERA DVAKRÁT.

 

KTO SA NARODÍ DVAKRÁT – UMIERA RAZ !