Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/usr/share/pear/php-utf8/utf8.inc) is not within the allowed path(s): (/tmp:/usr/share/php:/usr/local/lib/php/pear:/etc/apache2/scripts:/usr/local/etc/apache22/scripts:/home/html/dobreslovo.sk) in /home/html/dobreslovo.sk/dobreslovo.sk/data/wp-content/plugins/wpaudio-mp3-player/wpaudio.php on line 245
 Božie meno | Dobré Slovo

JHVH – ZABUDNUTÁ VÝSLOVNOSŤ

 

ZABUDNUTÁ VÝSLOVNOSŤ

Tvrdí sa, že Židia z úcty k Božiemu menu toto meno nevyslovovali, a preto časom zabudli, ako sa Božie meno vyslovuje. Takže teraz už nikto nevie, ako sa má Božie meno vysloviť.

To je ďalšia veľmi lacná lož!

Hebrejčina nemá samohlásky, preto kresťania približne v 8. storočí doplnili hebrejské texty diakritickými znamienkami. Tieto znamienka, hebrejsky nazývané nekudót[1], tvoria samohláskový systém takým spôsobom, že pôvodné spoluhláskové písmená ostávajú pritom bez zmeny.

Každá učebnica hebrejskej gramatiky vysvetľuje zrozumiteľným spôsobom výslovnosť pomocou  diakritických fonetizačných znamienok.

 

Vznik znamienok bol motivovaný tým, že hebrejčina v 8. storočí bola už mŕtvym jazykom, a preto sa hľadala možnosť, ako uchovať jej výslovnosť pre budúce generácie. Zvukové záznamníky neexistovali, preto bol použitý uvedený grafický systém.

Nález rukopisu kompletného SZ, ktorý pochádza z roku 1008 – Codex Leningradensis – obsahuje uvedené diakritické znamienka v celom texte. Avšak v Kumránskych rukopisoch tieto znamienka nie sú, lebo tieto zvitky pochádzajú z obdobia, keď hebrejčina bola ešte používaným jazykom hebrejského národa, ktorý nemal s výslovnosťou žiadny problém.

Teda v rukopise Codex Leningradensis sú všetky výskyty Božieho mena opatrené diakritickými znamienkami, pomocou ktorých každý, kto vie hebrejsky čítať, vie Božie meno vysloviť!

Napriek tejto skutočnosti sú študenti teológie na celom svete štopaní lacnou lžou, že Božie meno sa nevyslovuje tak ako udávajú diakritické znamienka, ale treba ho vysloviť »adonaj«. A každý študent, ktorý chce absolvovať štúdium teológie úspešne, musí prijať túto lož a prijatie prakticky potvrdiť tým, že počas celého štúdia pri čítaní hebrejskej predlohy vyslovuje namiesto Božieho mena prezývku. Nejde však o neškodnú zámenu, lebo dôsledok je ten, že sa už v budúcnosti neodváži vysloviť Božie meno pravdivo. A tak aj on bude celý život šíriť lož.

 

Preto treba vedieť, že lživé informácie o Božom mene a jeho výslovnosti podávajú hlavne tí, ktorí vedia hebrejsky a majú dôkazy v hebrejských textoch. Poznajú pravdu a predsa šíria lož! Dávajú prednosť lživým výkladom zo slovníkov a encyklopédií, pred pravdou, ktorú by vedeli sami dokázať – keby chceli …

A tu je niečo o hebrejských samohláskach:

vowels

http://www.youtube.com/watch?v=Sw-HyDtAYxY&feature=related

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Jehova či Jahve

Čítať ďalej

JHVH – JEHOVA či JAHVE

 

Jehova či Jahve

 

Toto je snáď najdôležitejšia otázka v tejto knižke. Lebo všetci, ktorí nevoľky priznávajú, že Božie meno je JHVH, používajú posledné argumenty:

Ak nevieme, ako to napísať, nepíšme to nijako.

Ak nevieme, ako to vysloviť, nevyslovujme to nijako.

 

Nuž a aká je pre nich odpoveď?

V Babylone zmiatol jazyky Boh, a teda vie o jazykových možnostiach každého národa. Lebo spor Jahve – Jehova je spor čisto jazykového charakteru. Je to spor vyvolaný nepriateľom Božieho mena. Cieľom je rozdeliť tých, ktorí Božie meno používajú. A podstatou rozdelenia sú rôzne prístupy k transliterácii[2]. Odmietnime tento spor a riaďme sa zákonitosťami a možnosťami nášho jazyka!V USA sú desiatky asociácií, ktoré združujú stovky cirkví, zborov a kongregácií, používajúcich Božie meno. Tieto spoločenstvá sú príkladne jednotné v postoji k Božiemu menu – ctia si ho a používajú ho. Je to však jednota vonkajšia.

Lebo tieto isté spoločenstvá sú vo vnútri rozdelené nezmyselným, necitlivým a jalovým bojom o pravosť prepisu Božieho mena. Je to nezmyselný boj fanatických polovzdelancov, ktorí stoja slepo len na jednej nohe – buď na nohe teologickej, alebo na nohe lingvistickej. Výsledkom ich zápolenia je nasledovná paleta anglických tvarov Božieho mena:

Jehovah, Jehova, Jehowah, Jehowa, Jahveh, Jahve, Jahweh, Jahwe, Jahú, Yehovah, Yehova, Yehowah, Yehowa, Yahveh, Yahvah, Yahve, Yahweh, Yah-weh, Iehova, Iaove, IEHOVA, IAHVAH, IABÉ, JEHOVAH, JEHOVA, JAHVE, JHVH, JHWH, JAHweh, YAHVEH, YAHWEH, YAHVAH, YHVH, YHWH, Y-H-W-H, YAHU, YAHweh.

Uviedol som iba 37 príkladov. Ak by ste si vybrali ktorýkoľvek, prívrženci ostatných 36 vás budú presviedčať o pravosti toho svojho prepisu a o vašom nesprávnom prepise.Nuž – nepreberajme prepis z angličtiny, ani z nemčiny, ale odvážme sa urobiť prepis z hebrejčiny, ktorý vyhovuje našim teologickým aj lingvistickým zásadám!

 

Slovenské varianty

 

Na Slovensku sa používajú dve varianty – Jahve a Jehova. Meno Jahve používa cirkev Rímskokatolícka a meno Jehova používajú zbory Darbyho stúpencov a Svedkovia Jehovovi.V podstate obidve zaužívané varianty – Jahve aj Jehova – sú rovnocenné , ale pre slovenskú gramatiku rovnako nevhodné.Tvar Jahve je pre slovenskú gramatiku nevyhovujúce vlastné podstatné meno, pretože je nesklonné. Teda najpoužívanejšie slovo v Biblii by bolo bez tvaroslovných prípon, pričom pokusy o skloňovanie priniesli nesprávne gramatické tvary. Tvar Jehova sa síce dá dobre skloňovať, ale graficky sa v ňom stráca koncové »h«. Z tohto pohľadu sa javia ako vhodnejšie varianty Jahveh a Jehovah, kde sa koncové »h« nestráca. Pri takejto verzii však vo výraze Jahveh nesklonnosť ostáva. Vo výraze Jehovah nie je v skloňovaní problém, ale za predpokladu, že koncové »h« sa bude vyslovovať v pádotvorných príponách.

 

Pre používanie v jazyku slovenskom navrhujem novotvar

JeHoVaH

 

Zdôvodnenie:

l – V súčasnosti je pre SZ ako »textus receptus« používaná Biblia Hebraica Stuttgartensia od Rudolfa Kittela, spracovaná podľa predlohy, nazývanej Codex Leningradensis[3]. Diakritické znamienka, ktoré sú v nej použité, podávajú Božie meno JHVH v tvaroch JeHVa H, JeHVi H.

2 – James Strong uvádza vo svojom slovníku pod číslom 3068 Yehovah s výslovnosťou jehova, pod číslom 3069 Yehovih s výslovnosťou jehoví, pod číslom 3050 skrátenú formu Yahh s výslovnosťou jao.

3 – Hoci sa v hebrejskom písanom texte koncové »h« nachádza, nečíta sa. Ak by sme aj v slovenských prekladoch koncové »h« nechceli čítať, v písanom tvare by táto graféma chýbala. Z tohto pohľadu je vhodnejšie koncové »h« písať a pri skloňovaní ho vyslovovať.

4 – Návrh novotvaru JeHoVaH opticky zvýrazňuje Božie meno v akýchkoľvek gramatických tvaroch. Pritom základné vokalizačné slabiky sa nachádzajú vždy vo vnútri Božieho mena a pádotvorné prípony sú vždy až za Božím menom.

5 – Navrhovaný novotvar JeHoVaH najlepšie napodobňuje hebrejský text, opatrený nekudami. Zatiaľ čo nekudová diakritika ukazuje výslovnosť pomocou bodiek a čiaročiek, naša podoba ukazuje výslovnosť pomocou samohláskových grafém.

D E D I

JeHoVaH

 

Uvedený návrh je gramatickým riešením pre štart.


[1] Nekudót je plurál. Pre slovenčinu je vhodnejšie použiť slovakizovaný plurál »nekudy«.

5 Nekudót je plurál. Pre slovenčinu je vhodnejšie použiť slovakizovaný plurál nekudy

[2] Transliterácia je spôsob prepisu z jednej abecedy do druhej tak, že každému písmenu jednej abecedy prináleží vždy to isté písmeno druhej abecedy.

[3] Tzv. ašérovský kódex – z roku 1008

 

Čítať ďalej

JHVH – INÉ MENÁ BOHA

ELOHÍM

Slovo “elohím” nie je Božie meno!

Nachádza sa už v prvom verši Biblie a je to najpoužívanejší biblický výraz. Označuje súčasne základný a všeobecný božský princíp. Do slovenčiny sa prekladá výrazom »boh«. Na počiatku stvoril Bôh [elohím] nebesia a zem. (Ge 1:1)

Keďže hebrejčina nemá veľké začiatočné písmená, iba z kontextu sa dá určiť, či elohím označuje Boha JeHoVaHa, alebo cudzích bohov. Hoci elohím má tvar plurálu, na označenie JeHoVaHa je v slovenských prekladoch použitý singulár »Boh«[1]. Ak elohím označuje iné božstvá, často sa prekladá plurálom »bohovia«.

Ale Bôh [elohím] vie, že toho dňa, ktorého by ste jedli z neho, otvoria sa vaše oči, a budete jako bohovia [elohím], ktorí vedia, čo je dobré i zlé. (Ge 3:5) Na označenie cudzích bohov sa slovo elohím prekladá v singulári hlavne vtedy, ak to vyžaduje celkový zmysel verša:

Alebo či sa voľakedy pokúsil nejaký boh [elohím], aby prijdúc vzal sebe národ zprostred iného národa zkúšaním, znameniami a zázrakmi, vojnou a silnou rukou a vystretým ramenom a strašnými vecami veľkými, jaké bolo všetko to, čo učinil Hospodin [JHVH], váš Bôh [elohím], pre vás v Egypte pred tvojimi očima? (De 4:34)

SZ obsahuje aj niekoľko plnovýznamových variant slova elohím. El – skrátený tvar »elohím« výskyt asi 250x Eloah – singulár tvaru »elohím«, poetický tvar výskyt asi 50x Elah – aramejský tvar z kníh Ezdráš a Daniel výskyt asi 60x V gréckych textoch NZ sa výraz elohím nachádza len na jednom mieste v známom Ježišovom zvolaní: A okolo deviatej hodiny zvolal Ježiš velikým hlasom a povedal: Éli, Éli, lama zabachtani?! To je: Môj Bože, môj Bože, prečo si ma opustil?! (Mat 27:46) V tomto verši sú uvedené slová zaznamenané v aramejskom nárečí.

ADONAJ

Slovo “adonaj” nie je Božie meno !

Hebrejské slovo adón znamená pán. Je to bežný výraz aj v súčasnej hebrejčine. Z tohto slova je od­vodený gramatický tvar adonaj, ktorý sa stal výlučne zo starozákonných textov lexikálnym výrazom. Nachádza sa v SZ asi 420 ráz. Výraz adonaj by sa dal preložiť ako »moji páni«. Anglický preklad KJV[2] prekladá toto slovo v súvislosti s osobou Boha JeHoVaHa najčastejšie ako »my Lord« a v súvislosti s pozemskými osobami ako »my master«.Nepriatelia Boha JeHoVaHa nechcú jeho meno ani počuť, preto v SZ v hebrejčine všade, kde sa Božie meno nachádza, vyslovujú slovo adonaj. Teda Božie meno v hebrejských textoch SZ je písané správne, v správnom tvare, ale vyslovuje sa namiesto neho iné slovo.V prekladoch SZ do národných jazykov je táto forma boja proti Božiemu menu zosilnená tým, že Božie meno je už na všetkých miestach výskytu nahradené prezývkou Pán. Keďže v prekladoch sa aj slovo adonaj prekladá výrazom Pán, táto zámerná chyba spôsobuje v prekladoch nepresnosť. Takýchto zámerných chýb je v SZ niekoľko desiatok, pričom prekladateľ musel dobre vedieť, že robí chybu:

Ak si budeš, Pane [JHH], v pamäti uchovávať neprávosť, Pane [adonaj], kto obstojí? (Ž 130:3) – RKC

Ak kresťania odmietajú Božie meno a nahrádzajú ho pomenovaním Pán, urážajú tým Boha, lebo ho zaraďujú medzi množinu bežných pánov.

S Jozefom však bol Pán [JHVH], takže sa mu všetko darilo a ostal v dome svojho egyptského pána [adonaj].  (Ge 39:2) – RKC

INÉ MENÁ BOHA

Boh – Stvoriteľ nemá iné mená !

Jeho meno je JeHoVaH !

Svoje meno Boh oznámil, keď dokončil svoje stvoriteľské dielo. Je to meno JeHoVaH. V Biblii sa nevyskytuje ani jeden verš, v ktorom by Boh – Stvoriteľ oznamoval iné meno ako meno JeHoVaH!Boh však oznámil mnohokrát okrem svojho mena aj svoje vlastnosti, charakter a city. Ak tieto Božie vlastnosti preložíme do národného jazyka, každý tomu rozumie. Ale ak v preklade práve takúto vlastnosť nepreložíme, iba automaticky prepíšeme našimi písmenami, vzniká dojem, že je to ďalšie meno Boha. Takých prípadov je v SZ veľa. Napríklad už v prvej knihe Mojžišovej sa nachádza šesť výrazov, ktoré sú mylne pokladané za »ďalšie« mená Boha:

El-eljon – Boh najvyšší Ge 14:18

El-roj – Boh, ktorý si ma videl Ge 16:13 El-šadaj – Boh všemohúci Ge 17:1 El-ólam – Boh večný Ge 21:33 El-elohe-jisrael – mocný Boh Izraela Ge 33:19 El-betel – Boh Betelu Ge 35:7

Tvrdenia o ďalších menách Boha JeHoVaHa rozširujú horliví neodborníci, pretože to tak počuli od svojich predchodcov – tiež horlivých neodborníkov.

Princíp vzniku »ďalších« mien Boha

El-šadaj je výraz, ktorý sa skladá z dvoch bežných hebrejských slov. Slovo »el« je skrátená forma vý­razu »elohím« a prekladá sa ako boh. Slovo »šadaj« vyjadruje vlastnosť neobmedzenej moci, založenej na sile. Prekladá sa ako všemocný alebo všemohúci. Výraz »el-šadaj« sa nachádza v SZ 49 ráz.V Roháčkovom preklade je tento výraz 48 ráz zrozumiteľne a dobre preložený, napríklad:

3 A silný Bôh všemohúci [el-šadaj] nech ťa požehná, nech ťa rozplodí a rozmnoží, aby si bol hromadou národov. (Ge 28:3)

Ale na prvom mieste výskytu je tento výraz iba prepísaný, čím vzniká u čitateľa dojem, že Boh JeHoVaH tu zjavuje svoje ďalšie meno:

A keď bolo Abramovi deväťdesiatdeväť rokov, ukázal sa mu Hospodin a riekol mu: Ja som El-šaddaj. Choď predo mnou a buď dokonalý! (Ge 17:1)

Toto je princíp, akým vznikali ďalšie »mená« Boha.

Uvedená praktická ukážka je z Roháčkovho prekladu. Druhé slovenské preklady túto chybu nemajú. Náš prípad teda ukazuje nadštandardnú, nežiadúcu horlivosť prekladateľa, a nie oznámenie ďalšieho Božieho mena! Práve táto chyba nám však umožňuje ukázať na konkrétnom prípade mechanizmus vzniku »ďalších mien« Boha. Priama reč Boha »Ja som El-šadaj« vytvára tu veľmi silný, ale mylný dojem, že Boh sa práve Abrahámovi predstavil. Akt predstavovania však prebehol dávno predtým, lebo Abrahám v tej dobe už mnoho rokov meno Boha nielenže poznal, ale ho aj vzýval:

7 A Hospodin sa ukázal Abramovi a riekol: Tvojmu semenu dám túto zem. A postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu ukázal. 8 Potom sa poberal odtiaľ k vrchu, ktorý je od východu Bét-ela, kde postavil svoj stán, takže mu bol Bét-el od mora, od západu, a Haj od východu, a postavil tam Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo. (Ge 12:7-8)


[1] V Roháčkovom preklade je použitý výraz Bôh, čo je prepis pôvodného slovenského výrazu Buoh.
[2]KJV = King James Version (anglický preklad biblie)
Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Božie meno v NZ
Čítať ďalej

JHVH – BOŽIE MENO V NZ

 

BOŽIE MENO V NZ

Ak by niekto namietal, že Božie meno sa vyskytuje len v SZ, nie je to pravda. V NZ sú často citované verše zo SZ, v ktorých sa Božie meno nachádza. Samozrejme, je vždy nahradené prezývkou.

A Ježiš mu riekol: Milovať budeš Pána, svojeho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! (Mat 22:37)

Tu je aj do Ježišovej priamej reči na mieste Božieho mena podstrčená prezývka! Je tu však aj iná závada. Pri prepise veršov zo SZ do NZ sú používané prezývky rôzne. Uvedený verš znie v SZ nasledovne:

Milovať budeš Hospodina, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou silou! (De 6:5)

Aj ďalší príklad potvrdzuje nezmyselné používanie rôznych prezývok:

Hľa, idú dni, hovorí Pán, a uzavriem s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. (Žid 8:8b) Hľa, idú dni, hovorí Hospodin, že učiním s domom Izraelovým a s domom Júdovým novú smluvu. (Jer 31:31)

Iný príklad ukazuje podobnú vedomú chybu prekladateľa, ktorý Božie meno prepísal raz ako Hospodin a druhý raz ako Pán, hoci oba texty písal ten istý svätopisec Lukáš a v gréckej predlohe je v oboch prípadoch použité to isté slovo »kyrios«.

Duch Pánov je nado mnou, a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. (Luk 4:18-19) … ty, ktorý si povedal skrze ústa Dávida, svojho služobníka: Prečo zúria národy, a ľudia smýšľajú márne veci? Postavili sa kráľovia zeme, a kniežatá sa dovedna sišli proti Hospodinovi a proti jeho Pomazanému. (Sk 4:25-26)

Z uvedených ukážok si každý čitateľ dokáže uvedomiť dva fakty.

1 Aj tí najprecíznejší prekladatelia sú ochotní opustiť svoje princípy zodpovednosti a napísať za každú cenu hocičo, hocijakú prezývku, len nie skutočné Božie meno!

2 SZ a NZ tvoria nesporne celistvú časť, pretože nepriateľ Boha bojuje proti Božiemu menu v obidvoch častiach s rovnakou vervou.

MENO JEŽIŠ

Meno Ježiš má hebrejský pôvod. Jeho prepis z hebrejčiny do slovenčiny je Jehošua. Používa sa aj skrátená verzia Ješua. Nie je to meno originálne, pretože pred Kristom ho nosil hebrejský patriarcha u nás nazývaný Jozua a po Kristovi napríklad Justus.

A Jozua urobil tak, ako mu povedal Mojžiš, bojoval proti Amalechovi. A Mojžiš, Áron a Húr vyšli na vrch toho brehu. (Ex 17:10)

… a Jezus, zvaný Justus, ktorí sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorí mi boli a sú na potešenie. (Kol 4:11)

Teda Jozua, Ježiš a Jezus v hebrejskej reči je jedno a to isté slovo. Keďže gréčtina nepozná hlásky »j« a »š« , zmenila skrátenú formu Ješua na Iesua. Príznačný grécky zvuk získalo to slovo prešmyčkou koncového »a« na koncovku »s«, čím vznikla grécka forma Iesous. Takto to prevzala aj latinčina, lebo koncovka »us« dávala menu typicky latinské znenie v tvare Iesus.

Ješua  Iesua  Iesous  Iesus  Ježiš

Nevieme s dostatočnou vierohodnosťou podložiť, ako vznikla slovenská verzia mena Ježiš.

Jehošua či Ježiš

Jehošua je zložené slovo. Skladá sa zo skrátenej formy Božieho mena – JH a slova hošia – zachrániť. Význam tohto mena znie »Jehovah zachráni«, respektíve »Jehovah zachraňuje«. Symbolický význam mena Jehošua natrvalo oznamuje, že »JeHoVaH je záchrana (spasenie)«. Z tohto pohľadu je potrebné namiesto výrazu Ježiš používať meno Jehošua, lebo v mene Jehošua sa nachádza Božie meno JaH! A pokiaľ ide o výraz Ježiš, je to skomolenina, ktorá do kresťanskej terminológie nepatrí. Podstrčil nám ju nepriateľ Boží! V tomto momente pocítil každý poriadny kresťan silné bodnutie a celkom prirodzene sa musí spýtať sám seba, či má čítať ďalej, alebo knižku odhodiť. Lebo pre našu ľudskú prirodzenosť je ľahšie odhodiť knižku ako bojovať boj s tradíciou. Ale túto otázku si musí vyriešiť každý jednotlivec sám.

Náhrada Božieho mena menom Ježiš

Ak by niekto chcel namietať, že Božie meno v NZ bolo menom Ježiš nahradené, to tiež nie je pravda!

A nieto v inom nikom spasenia, lebo ani nieto iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. (Sk 4:12)

Uvedený verš hovorí, že len v mene Ježiš môžeme byť spasení. Ale práve preto, že používame skomolenú prezývku »Ježiš«, stráca sa posolstvo tohto verša bez toho, že by sme si to uvedomovali. To posolstvo oznamuje cez meno Jehošua, že »JeHoVaH je spasenie«!

Ak teda používame namiesto skomoleniny »Ježiš« správny výraz Jehošua, tak nielen uvedený verš, ale všetky verše NZ, kde sa meno Jehošua nachádza, upriamujú náš zrak k jedinému Bohu, ktorý nám vo svojom synovi daroval spasenie – k Bohu JeHoVaHovi. A ubezpečuje o tom aj nasledujúci verš:

Jemu vydávajú svedoctvo všetci proroci,

že odpustenie hriechov dostane

skrze jeho meno

každý, kto verí v neho.

(Sk 10:43)

 

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Teoforické častice

Čítať ďalej

JHVH – TEOFORICKÉ ČASTICE

TEOFORICKÉ ČASTICE

V Biblii sa nachádzajú mnohé vlastné podstatné mená, hlavne osobné mená, ktoré obsahujú v predpone alebo v prípone časť Božieho mena, alebo majú časticu, ktorá spája s osobou Boha. Podľa toho, či sú odvodené od mena JeHoVaH alebo od slova Elohím, delia sa na jahvistické a elohistické.

Jahvistické predpony Jehošua, Jehojakim, Jonatán, Jeroboám, Jerušalajim

Jahvistické prípony Elijah, Jesajah, Jeremijah, hallelujah

Elohistické predpony Elijah, Elizeus

Elohistické prípony Ezechiel, Danihel, Jisrael

Jahvistické častice sa v iných jazykoch nepoužívajú a pokiaľ sú použité v prekladoch Biblie, sú podané v skomolenom tvare, takže ich význam zaniká. V našich prekladoch sú to najmä jahvistické prípony, prerobené na skomolené zrasteniny, v ktorých –jah prerastá do tvarov –jáš, –iáš.

Elijah  Elijáš  Eliáš

Elohistická častica, preložená do gréčtiny, vytvára základnú paletu pre bohatú množinu vlastných podstatných mien (Theofilos, Theodor, Theodora, Dorothea). Tieto boli z gréčtiny prevzaté do všetkých európskych jazykov v preloženom tvare. (Bohumil, Bohdan, Bohdana, Božidara, Darina, Božena).

Mená s teoforickými časticami dávali rodičia svojim deťom počas celej histórie Božieho ľudu. A to nielen tí, ktorí mali Boha v úcte, ale aj tí druhí… Treba však vedieť, že meno s takouto časticou nositeľa toho mena neochráni ani neurobí dobrým. Ak veriaci rodičia dajú svojmu dieťaťu biblické meno, je to odrazom ich vzťahu k Bohu. A bude to ich dieťaťu po celý život pripomínať existenciu Boha. Ale samotný vzťah k Bohu si musí upraviť každý sám. Aj nositeľ biblického mena. V Biblii je dosť príkladov, kde nositeľ biblického mena nechodil po Božích cestách, napriek tomu, že jeho meno mu po celý život sprítomňovalo existenciu Boha. Ale je dosť aj takých príkladov, kde veľkí Boží muži odvádzali na Božej vinici dobrú prácu, napriek tomu, že mali »obyčajné« mená.

ZHRNUTIE

Elohím je plurál a prekladá sa ako Boh, bohovia

El je skrátená forma Elohím

Jahve je vokalizovaná podoba Božieho mena

Jehova je vokalizovaná podoba Božieho mena

Jehošua je vokalizovaný tvar Mesiášovho mena

Jehovah je návrh slovenského tvaru Božieho mena

Elohím = Boh

JeHoVaH = Božie meno

Adonaj = Pán

Úžasná sloboda je v tom,

že Boh dáva každému človekovi možnosť rozhodnúť sa:

Komu sa Božie meno bridí,

ten ho samozrejme nosiť nebude.

JOZUOVE ROZHODNUTIE

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť JeHoVaHovi,

vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť,

či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia,ktorí boli za riekou,

a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate,

ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi.

(Joz 24:15)

MOJE ROZHODNUTIE

Potrebujeme pravdivý preklad Božieho slova.

Ak to nemá kto urobiť,

prosím ťa, Pán Boh JeHoVaH,

použi mňa!

…ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi!

TVOJE ROZHODNUTIE

?

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

Ten, komu je OTCOM Boh JeHoVaH,

ten sa musí postaviť k jeho menu zodpovedne,

lebo raz to meno bude nosiť.

Syn ctí otca a sluha svojho pána;

ale jestli som ja otec, kde je moja česť?

A jestli som pánom, kde moja bázeň?

hovorí JeHoVaH Zástupov,

vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom

a hovoríte:

V čom opovrhujeme tvojím menom?

(Mal 1:6)

Lebo všetky národy

budú chodiť každý v mene svojho boha,

ale my budeme chodiť

v mene JeHoVaHa, svojho Boha,

na veky vekov.

(Mich 4:5)

POUŽITÉ KONVENCIE

Citáty z Biblie

- sú písané týmto šikmým typom písma

- majú doplnky prekladateľa písané týmto typom písma

- majú úpravy autora tejto knihy [v hranatej zátvorke]

- upozorňujú na určité slová tučným typom písma

- majú začiatok verša značený číslom v tvare horného 2 indexu

- sú označené identifikátorom typu (Ef 5:6)

Identifikátor má v zátvorke nasledovné časti:

Skratka názvu knihy je na začiatku – Ef = List Efezským

Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou

Číslo verša je umiestnené za dvojbodkou

Čísla veršov môžu mať nasledovné tvary:

(Ef 5:6-8) – šiesty až ôsmy verš
(Ef 5:6,8) – šiesty a ôsmy verš
(Ef 5:6,8-9) – šiesty a k tomu ôsmy až deviaty verš

(Ef 5:6a) – prvá časť šiesteho verša

(Ef 5:6b) – druhá časť šiesteho verša

Citáty z Biblie sú z Roháčkovho prekladu, ktorý nemá dodržané pravidlá súčasného slovenského pravopisu! Pri citovaní veršov z iného ako Roháčkovho prekladu bude za identifikátorom uvedená skratka použitého prekladu:      (Ef 5:6) RKC – preklad Rímskokatolíckej cirkvi

Biblické mená. Pretože nemáme platné zásady prepisu z hebrejčiny do slovenského jazyka, pre účely tejto publikácie budú mať hebrejské výrazy tvar prirodzenej slovenskej vokalizácie (namiesto elóhím bude elohím). Taktiež bude vylúčené zdvojovanie spoluhlások (namiesto šaddaj bude šadaj).

Ak máte záujem o ďalšie výtlačky tejto knihy, vybaví vás zásielková služba vydavateľstva Dobré Slovo.

——————–——————-

Objednávka

Objednávam knihu Božie meno v počte …… ks.

Meno: …………………………………………………………………………..

Adresa: …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

Dátum: ………………………………………..

Podpis: ………………………………………..

DOBRÉ SLOVO zásielková služba, 9. mája 19 974 01 Banská Bystrica  048 414 6085

EDIČNÉ ÚDAJE

Dušan Seberíni Božie meno

Vydalo vydavateľstvo Dobré Slovo Ul. 9. mája 19, 974 01 Banská Bystrica tel. 048 414 6085

ISBN 80 – 85760 – 02 – 9 1. vydanie – 2005 Tlač Dali-BB, s.r.o., Banská Bystrica

 

Ak chceš pokračovanie klikni:  Domov – Knihy – Božie meno – Zhrnutie

Čítať ďalej

JHVH – ZHRNUTIE

ZHRNUTIE


Elohím je plurál a prekladá sa ako Boh, bohovia
El je skrátená forma Elohím
Jahve je vokalizovaná podoba Božieho mena
Jehova je vokalizovaná podoba Božieho mena
Jehošua je vokalizovaný tvar Mesiášovho mena
Jehovah je návrh slovenského tvaru Božieho mena

Elohím = Boh
JeHoVaH = Božie meno
Adonaj = Pán

Úžasná sloboda je v tom,

že Boh dáva každému človekovi možnosť rozhodnúť sa:

Komu sa Božie meno bridí,

ten ho samozrejme nosiť nebude.

JOZUOVE ROZHODNUTIE

No, ak je to zlé vo vašich očiach slúžiť JeHoVaHovi,

vyvoľte si dnes, komu budete slúžiť,

či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia,ktorí boli za riekou,

a či bohom Amorejov, v ktorých zemi bývate,

ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi.

(Joz 24:15)

MOJE ROZHODNUTIE

Potrebujeme pravdivý preklad Božieho slova.

Ak to nemá kto urobiť,

prosím ťa, Pán Boh JeHoVaH,

použi mňa!

…ale ja a môj dom budeme slúžiť JeHoVaHovi!

TVOJE ROZHODNUTIE

?

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

EŠTE JE ČAS !

Ten, komu je OTCOM Boh JeHoVaH,

ten sa musí postaviť k jeho menu zodpovedne,

lebo raz to meno bude nosiť.

Syn ctí otca a sluha svojho pána;

ale jestli som ja otec, kde je moja česť?

A jestli som pánom, kde moja bázeň?

hovorí JeHoVaH Zástupov,

vám, kňazi, ktorí opovrhujete mojím menom

a hovoríte:

V čom opovrhujeme tvojím menom?

(Mal 1:6)

Lebo všetky národy

budú chodiť každý v mene svojho boha,

ale my budeme chodiť

v mene JeHoVaHa,

svojho Boha,

na veky vekov.

(Mich 4:5)

POUŽITÉ KONVENCIE

Citáty z Biblie - sú písané týmto šikmým typom písma - majú doplnky prekladateľa písané týmto typom písma - majú úpravy autora tejto knihy [v hranatej zátvorke] - upozorňujú na určité slová tučným typom písma - majú začiatok verša značený číslom v tvare horného 2 indexu - sú označené identifikátorom typu (Ef 5:6) Identifikátor má v zátvorke nasledovné časti: Skratka názvu knihy je na začiatku – Ef = List Efezským Číslo kapitoly je umiestnené pred dvojbodkou Číslo verša je umiestnené za dvojbodkou Čísla veršov môžu mať nasledovné tvary:

(Ef 5:6-8) – šiesty až ôsmy verš
(Ef 5:6,8) – šiesty a ôsmy verš

(Ef 5:6,8-9) – šiesty a k tomu ôsmy až deviaty verš (Ef 5:6a) – prvá časť šiesteho verša (Ef 5:6b) – druhá časť šiesteho verša

Citáty z Biblie sú z Roháčkovho prekladu, ktorý nemá dodržané pravidlá súčasného slovenského pravopisu! Pri citovaní veršov z iného ako Roháčkovho prekladu bude za identifikátorom uvedená skratka použitého prekladu:      (Ef 5:6) RKC – preklad Rímskokatolíckej cirkvi

Biblické mená. Pretože nemáme platné zásady prepisu z hebrejčiny do slovenského jazyka, pre účely tejto publikácie budú mať hebrejské výrazy tvar prirodzenej slovenskej vokalizácie (namiesto elóhím bude elohím). Taktiež bude vylúčené zdvojovanie spoluhlások (namiesto šaddaj bude šadaj).

Ak máte záujem o ďalšie výtlačky tejto knihy, vybaví vás zásielková služba vydavateľstva Dobré Slovo. ——————–——————- Objednávka Objednávam knihu Božie meno v počte …… ks. Meno: ………………………………………………………………………….. Adresa: ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………….. Dátum: ……………………………………….. Podpis: ……………………………………….. DOBRÉ SLOVO zásielková služba, 9. mája 19 974 01 Banská Bystrica  048 414 6085 EDIČNÉ ÚDAJE Dušan Seberíni Božie meno Vydalo vydavateľstvo Dobré Slovo Ul. 9. mája 19, 974 01 Banská Bystrica tel. 048 414 6085 ISBN 80 – 85760 – 02 – 9 1. vydanie – 2005 Tlač Dali-BB, s.r.o., Banská Bystrica

Čítať ďalej