Jeho meno je Jehovah

Jeho meno je Jehovah

 

 

 

Iz 42:8

Ja som JeHoVaH, to je moje meno,

a nedám inému svojej slávy

ani rytinám svojej chvály.

 

Ex 20:2

Ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,

ktorý som ťa vyviedol z Egyptskej zeme,

z domu sluhov.

 

Dt 6:4

Počuj, Izraelu,

JeHoVaH je náš Bôh,

JeHoVaH je jeden.

Zach14:9

A JeHoVaH bude kráľom nad celou zemou;

toho dňa bude

JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno.

 

Ex 3:13-15
A Mojžiš povedal Bohu:

Hľa, ja prijdem k synom Izraelovým a poviem im:
Bôh vašich otcov ma poslal k vám.
A keď mi povedia: Aké je jeho meno? Čo im poviem?

A Bôh riekol Mojžišovi:
Som ten, ktorý jestvuje večne.
A ďalej riekol: Takto povieš synom Izraelovým:
Jestvujúci Boh ma poslal k vám.
A ešte riekol Bôh Mojžišovi: Takto povieš synom Izraelovým:

JeHoVaH,

Bôh vašich otcov,
Bôh Abrahámov,
Bôh Izákov a
Bôh Jakobov,
ma poslal k vám.

Toto je moje meno na veky,
a to je moja pamiatka
z pokolenia na pokolenie.

 

Ž 83:19  
… a tak nech poznajú, že ty,

ktorého meno je JeHoVaH,

si sám Najvyšším Pánom nad celou zemou. 

Ž 135:13  
JeHoVaHu,

tvoje meno až na veky;

JeHoVaHu,

tvoja pamiatka na pokolenie a pokolenie. 

Jer 16:21  
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Jer 33:2  
Takto hovorí JeHoVaH, ktorý to učiní,
JeHoVaH, ktorý to utvorí,
aby to pevne postavil.

JeHoVaH je jeho meno.

Am 5:8  
No, ten, ktorý učinil Plejady a Oriona,
ktorý obracia tôňu smrti na ráno
a deň zatemňuje na noc,
ktorý privoláva vody mora a vylieva ich na tvár zeme,

JeHoVaH je jeho meno!

 

JEHOVAH ZÁSTUPOV

JEHOVAH ZÁSTUPOV

Jer 16:21
Preto hľa, spôsobím to, aby už poznali tento raz,
spôsobím to, aby poznali moju ruku a moju hrdinskú silu,
a poznajú, že

moje meno je JeHoVaH.

Iz 51:15
Lebo veď ja som JeHoVaH, tvoj Bôh,
ktorý búrim more, takže hučia jeho vlny.

JeHoVaH Zástupov jeho meno!

Jer 31:35
Takto hovorí JeHoVaH,
ktorý dáva slnce za svetlo vodne,
ustanovenia mesiaca a hviezd za svetlo vnoci,
ktorý búri more, takže hučia jeho vlny, a

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 32:18
Činíš tisícim milosť
a odplácaš neprávosť otcov do lona ich synov po nich,
ty silný Bože, veľký a mocný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

Jer 46:18
Jako že ja žijem, hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov,

že jako je Tábor medzi vrchami
a jako Karmel, tak iste prijde po mori.

Jer 48:15
Moáb bude spustošený,
a nepriateľ vyjde hore do jeho miest,
a jeho vybraní mládenci sídu dolu na zabitie,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Jer 50:34
Ale ich vykupiteľ je silný,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov!

Je isté, že bude riešiť ich pravotu,
aby spôsobil zemi pokoj
a mocne znepokojil obyvateľov Babylona.

Jer 51:19
No, nie ako títo údel Jakobov;
lebo on je tvorcom všetkého a berlou svojho dedičstva.

JeHoVaH Zástupov jeho meno.

Jer 51:57
A opojím jeho kniežatá i jeho mudrcov,
jeho vojvodov i jeho pohlavárov i jeho hrdinov,
a usnú večným spánkom, ani sa neprebudia,
hovorí Kráľ,

ktorého meno je JeHoVaH Zástupov.

Am 4:13
Lebo hľa, ten, ktorý utvoril vrchy a stvoril vietor
a ktorý oznamuje človekovi, čo myslí;
ktorý činí rannú zoru mrákavou
a kráča po výšinách zeme,

JeHoVaH, Bôh Zástupov, je jeho meno!

Am 5:27
Preto vás prestehujem za Damašek, hovorí ten,

ktorého meno je JeHoVaH, Bôh Zástupov.

Am 9:5-6
Lebo Pán JeHoVaH Zástupov je to,
ktorý keď sa dotkne zeme, rozplýva sa,
a smútia všetci, ktorí bývajú na nej,
a vystúpi celá jako rieka Níl a klesne jako rieka Egypta;
ktorý si stavia svoje vrchné paláce na nebi
a svoju klenbu založil nad zemou,
ktorý volá na vody mora a vylieva ich na tvár zeme;

JeHoVaH je jeho meno.

Zach 14:9  

A JeHoVaH bude kráľom

nad celou zemou;

toho dňa bude JeHoVaH jeden

a jeho meno jedno. 

 

Komentáre sú uzavreté.