Tri kresťanské prúdy na Slovensku

  DUŠAN SEBERÍNI

TRI KRESŤANSKÉ PRÚDY NA SLOVENSKU

 

EXKURZ 1

V slovenskom kresťanskom spektre sú zastúpené 3 charakteristické prúdy. Je to prúd katolícky, evanjelický a evanjelikálny. Každý z týchto prúdov má svoje historické korene a existenčné opodstatnenie. Napriek tomu, že tieto prúdy majú spoločnú vieroučnú podstatu v Biblii, ktorej obsah prijímajú rovnako všetky tri prúdy, napriek tomu každý z týchto prúdov má svoj preklad Biblie.

Katolícky prúd – používa pre liturgické úkony svoj preklad, urobený z latinského prekladu zvaného Vulgata.

Evanjelický prúd – používa svoj preklad, zhotovený z originálu, ale pri prepise dominovala transliterácia z gréčtiny.

Evanjelikálny prúd – z veľkej väčšiny doteraz používa preklad Roháčkov, ktorý bol robený z originálnych textov.

Uvedené 3 preklady sa výrazne líšia prepisom vlastných podstatných mien. Tie rozdiely sú v niektorých prípadoch také výrazné, že je ťažko rozoznať o ktorú biblickú postavu ide. A pritom nemožno ani jednému prúdu vyčítať, že svoju tvorbu vlastných mien urobil chybne, respektíve neodborne. Dôvody sú nasledovné.

Katolícky prúd  je najstarší a teda je akousi podstatou. Neprepisuje však vlastné mená z originálu, ale z latinčiny. A práve preto, že latinčina v stredoveku u nás plnila funkciu úradného jazyka, potreba častého prepisu priniesla prirodzeným vývojom zásady prepisu. Takže biblické mená podávané katolíckym prúdom sú nielen najstaršie, ale pre slovenský jazyk najprirodzenejšie. Ich prepis do slovenčiny je však najvzdialenejší originálu.

Evanjelický prúd pôsobí od reformácie a bol výrazne poznačený nejednotnosťou liturgických zásad a liturgického jazyka. Až do konca 19. storočia prevládala v liturgii čeština, determinovaná prekladom Kralickej Biblie. Začiatkom 20. storočia začal vznikať evanjelický preklad Biblie a v roku 1942 vyšla jej druhá časť – Nová smluva. Keďže Nová smluva bola prekladaná z gréčtiny, aj biblické mená nesú charakter prepisu z gréčtiny. Tomuto trendu bola prispôsobená aj starozákonná časť, takže evanjelický prúd prináša vlastné mená v správnejšom znení, ktoré je však pre slovenčinu cudzejšie, vzdialené predpokladu zdomácnenia.

Evanjelikálny prúd zahrňnuje väčšinu protestantských spoločenstiev, známych pod spoločným pojmom malé cirkvi. Tento prúd donedávna používal Roháčkov preklad, ktorý je charakteristický prepisom vlastných mien z pôvodných jazykov. Tento prepis rešpektuje prevod z jednej grafickej sústavy do druhej a teda najvernejšie podáva prepis do slovenčiny z hebrejčiny a z gréčtiny. Od prvých dvoch prúdov sa výrazne odlišuje hlavne pri vlastných menách SZ. (V súčasnosti mladšia generácia v týchto spoločenstvách začína používať slovenský ekumenický preklad.)

Vzhľadom na to, že hebrejčina a gréčtina sú iné grafické sústavy, výrazne odlišné od našej grafickej sústavy, zásady prepisu sa štandartizujú veľmi ťažko a plný rozsah prepisu je zabezpečený množstvom výnimiek.

Katolícky prúd vyhovuje zásadám prepisu z latinčiny, evanjelický prúd vyhovuje zásadám prepisu z gréčtiny, ale ani jeden nezohľadňuje zásady prepisu z hebrejčiny!

Inými slovami katolícky a evanjelický prúd rešpektujú gramatickú stránku prepisu, ale sú vzdialené teologickej podstate.

 

Tabuľka vlastných mien 3 prúdov

Miesto Roháček RKC ECAV
Gn 30:10 Zilfa Zelfa Zilpa
Gn 30:18 Izachár Isachar Jissáchár
Ex 6:23 Názon Nahason Machšón
Nu 13:9 Hozeáš Osé Hóšéa
1Kr 22:11 Cedekiáš Sedekiáš Cidkijá
Ob 1:1 Obadiáš Abdiáš Abdiáš
Hoz 1:1 Hozeáš Ozeáš Ozeáš
Hab 1:1 Habakuk Habakuk Abakuk
Dan 7:1 Balsazár Baltazár Bélšaccar

 

Uvedená tabuľka ukazuje nielen výraznú rozdielnosť v prepise vlastných mien, ale dáva náznakovo nahliadnuť, že roháčkovská verzia poskytuje predpoklady zdomácnenia, kdežto druhé dve sa predpokladu zdomácnenia vzďalujú.

Záver

Účelom tohoto exkurzu bolo vysvetliť, že na slovenskej kresťanskej scéne existujú tri kresťanské prúdy a každý z nich má svoj vlastný algoritmus prepisu vlastných mien do slovenčiny.

Vďaka náboženskej slobode, zaručenej štátom, uvedené tri prúdy nažívajú vo vzájomnej tolerancii a pohode. Všetky tri prúdy majú svoju literatúru, v ktorej používajú vlastné mená podľa svojho uváženia.

Vzhľadom na to, že slovenskí jazykovedci nie sú schopní začať práce na zjednotení kresťanskej terminológie – v celej potrebnej škále – terminológia každého z troch prúdov má svoje opodstatnenie k existencii.

 

Komentáre sú uzavreté.